Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81430
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja od razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju studenti se upoznaju s pripadnom poetikom (implicitnom ili eksplicitnom), kao i prevladavajućim žanrovskim sistemom i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Metafikcija: Paul Auster, Stakleni grad (u: Newyorška trilogija)
 2. Zaključna diskusija
 3. Ispit
 4. Uvod
 5. Engleski romantizam: W. Wordsworth – Sunovrati, Opatija Tintern
 6. Njemački romantizam: E. T. A. Hoffmann, Pješčuljak
 7. Realizam: Dostojevski, Zapisi iz podzemlja
 8. Realizam i naturalizam: Henrik Ibsen, Lutkina kuća (Nora)
 9. Simbolizam: Rimbaud, Poezija
 10. Proza esteticizma: J. Conrad, Srce tame
 11. Avangarda – F. T. Marinetti: „Manifest futurizma“
 12. Od imažizma do T. S. Eliota. Pusta zemlja (poema) + Tradicija i individualni talent (esej)
 13. Modernistička proza. Kafka, Proces
 14. Modernistička drama i kazalište. Beckett, Svršetak igre
 15. Postmodernistička proza: J. L. Borges, Aleph i Pierre Menard, pisac Don Quijotea (novele u zbirkama Aleph i Izmišljaji)

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji kanonskih djela europske i svjetske književnosti
 4. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Freud, Sigmund. Pojam jeze u književnosti i psihologiji. Prev. Danijela Tkalec. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2010.
 2. Johnson Barbara. Moje čudovište/moje jastvo. Prev. Iva Polak. Kolo: časopis Matice hrvatske, br. 2 (2002).
 3. Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002 .
 4. Weinstein, Cindy. The Invisible Hand Made Visible: "The Birth-Mark".Nineteenth-Century Literature, Vol. 48, No.1., 1993. str. 44-73.
 5. Šesnić, Jelena. Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860). Zagreb: Leykam international, 2010.
 6. Barthes, Roland. S/Z. engl. prijevod. Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.
 7. Fitz, Brewster E. The Use of Mirrors and Mirror Analogues in Maupassant's Le Horla. The French Review, Vol. 45, No. 5, 1972. Str. 954-963.
 8. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967.
 9. Moi, Toril. “It was as if he meant something different from what he said—all the time”: Language, Metaphysics, and the Everyday in The Wild Duck. New Literary History, Vol.33, No. 4, 2002. str. 655-686.
 10. Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.
 11. Machiedo, Višnja. Drugi život: (kritičke studije, eseji i članci). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005.
 12. Watts, Cedric. „Heart of Darkness“ u: Stape, J. H. (ur.) The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. str. 45-62.
 13. Matthias, Bettina. Arthur Schnitzler's Fräulein Else and the End of the Bourgeois Tragedy. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, Vol.18, 2002. str. 248-266.
 14. Solar, Milivoj. „Aleph.“ u: Retorika postmoderne. Zagreb: Matica hrvatska, 2005. str. 24-38.
 15. Peruško, Tatjana. Roman u zrcalu : suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb : Naklada MD, 2000

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar