Naziv
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
90147
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s današnjim književnopovijesnim i kulturnopovijesnim interpretacijama odnosa i uvjeta objavljivanja različitih književnih žanrova u renesanso doba.
Sadržaj
 1. Uvodni pregled tema i literature
 2. Dugi srednji vijek i pojam „renesanse“
 3. Usmenost, pismenost i pojam „književnosti“
 4. Usmenost, pismenost i pojam „književnosti“ II
 5. Retorika i originalnost
 6. Doba rukopisa i pojava tiska
 7. Doba rukopisa i pojava tiska II
 8. Renesansna kultura i tiskarstvo
 9. Historijat autorstva
 10. Historijat autorstva II
 11. Renesansno autorstvo i objavljivanje
 12. Renesansno autorstvo i objavljivanje II
 13. Renesansno autorstvo i objavljivanje III
 14. Završni pregled tema
 15. Pregled literature i ispitnih obaveza

Ishodi učenja
 1. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 5. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, prev. Gordana V. Popović, Golden marketing, Zagreb, 1998.
 2. Eric A. Havelock, Muza uči pisati, prev. Tomislav Brlek, AGM, Zagreb, 2003.
 3. Walter Ong, Orality and Literacy, Routledge, London–New York, 1982.
 4. E. R. Curtius, Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje, prev. Stjepan Markuš, MH, Zagreb, 1971.
 5. Marcel Thomas, „Introduction“, u: Lucien Febvre i Henri-Jean Martin, L'apparition du livre, Albin Michel, Paris, 1998.
 6. Michelle O'Callaghan, „Publication: Print and Manuscript“, A Companion to English Renaissance Literature and Culture, ur. Michael Hattaway, Blackwell, Malden, 2003.
 7. Martin Lowry, Svijet Aldusa Manutiusa. Poduzetništvo i učenjaštvo u renesansnoj Veneciji, prev. Marko Gregorić, Antibarbarus - Naklada Benja, Zagreb-Lokve, 2004.
 8. Michel Foucault, Što je autor?, prev. Nataša Medved, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2015.
 9. John Feather, „From Rights in Copies to Copyright: the Recognition of Author's Rights in English Law and Practice in the Sixteenth and Seventeenth Century“, u: The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature, ur. Martha Woodmansee i Peter Jaszi, Duke University Press, Durham-London, 1994.
 10. Arthur F. Marotti, Manuscript, Print, and the English Renaissance Lyric, Cornell University Press, Ithaca, 1995.
 11. David Scott Kastan, Shakespeare and the Book, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 12. Ennio Stipčević, „Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu“, Forum, br. 10-12, 2007.
 13. Amir Kapetanović, „Filološki pogled u Dum Marinove prvotiske razlike iz 1551. godine“, Forum, br. 10-12, 2007.
Dopunska literatura
 1. Mihail Bahtin, Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, prev. Ivan Šop i Tihomir Vučković, NOLIT, Beograd, 1978. G. E. Bentley, The Profession of Dramatist in Shakespeare's Time 1590-1642, Princeton University Press, Princeton, 1971. Peter W. M. Blayney, „The Publication of Playbooks“, u: A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox i David Scott Kastan, Columbia University Press, New York, 1997. Gerald L. Bruns, „The Originality of Texts in a Manuscript Culture”, Comparative Literature, br. 2, 1980. Brian Richardson, Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. J. W. Saunders, „The Stigma of Print“, Essays in Criticism, br. 2, 1951.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar