Naziv
Opća povijest književnosti: Romantička proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
125622
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje važnih proznih djela i žanrova u prvoj trećini 19. stoljeća kao i razumijevanje njihove veze s prethodećom literarnom tradicijom (gotički roman, folklorna bajka, psihološki roman 18. stoljeća).
Sadržaj
 1. I: Uvodna razmatranja i komentar ponuđene literature. Početni pregled romantičke proze.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja. Osnove romantičke poetike. Romantizam, klasicizam i prosvjetiteljstvo. Imaginacija i razum.
 3. Novo shvaćanje književnoga žanra; žanrovski sustav romantizma.
 4. Romantički manifesti. Esej i fragment. Odabrani primjeri. Wordsworth, Shelley, Novalis, F. Schlegel, Hugo.
 5. Pjesnička proza – Novalis i Bertrand. Odnos prema romantičkoj lirici u stihu.
 6. Umjetnička bajka. „Naivno i sentimentalno“, dijakronija i sinkronija u romantičkoj poetici.
 7. Metatekstualnost i miješanje žanrova u umjetničkoj bajci. Hoffmann, Princeza Brambilla.
 8. Ispovjedno i autobiografsko u romantičkoj prozi. Rousseauov utjecaj. Ispovijesti.
 9. Romantizam i fantastično. Oniričko i jezovito u romantičkoj prozi. Hoffmann, Nerval, Puškin, Poe, Eichendorf.
 10. Karakter u romantičkoj prozi. Temeljni modeli.
 11. Pripovjedač u romantičkoj prozi. Temeljni modeli.
 12. Povijesni roman u romantizmu. Nastanak žanra.
 13. Povijesni roman. Analiza Manzonijevih Zaručnika.
 14. Romantičko viđenje povijesti. Novalisova Europa ili kršćansko jedinstvo. Progresivno i konzervativno u romantičkim poetikama.
 15. Zaključna razmatranja i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, seminarsko izlaganje
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i sudjelovanje u nastavi, pismeni test, seminarski rad (esej)

Obavezna literatura
 1. 1. A. Flaker, Stilske formacije, Zagreb, 1986. str. 11-48. i 105-129.
 2. V. Žmegač, Povijesna poetika romana, Zagreb, 1987. str. 82-133.
 3. Povijest književnih teorija (prir. M. Beker), Zagreb, 1979. str. 209-332.
 4. M. Bobinac, Uvod u romantizam, Zagreb 2011.
 5. Tzvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Paris, 1970. (Beograd, 1987).
 6. Romantizam i pitanja modernoga subjekta, ur. J. Užarević, Zagreb, 2008. (tekstovi V. Žmegača, T. Peruško, I. Peruško, R. Lachmann).
 7. D. Duda, Priča i putovanje, Zagreb, 1998
Dopunska literatura
 1. 1. C. Guillén, Književnost kao sistem, Beograd, 1981. str. 372-420.
 2. René Wellek, Concepts of criticism, New Haven & London, 1963. str. 128-221.
 3. L. R. Furst, Romanticism in Perspective, New York, 1969.
 4. Romanticism, ed. by J. B. Halsted, New York, 1969.
 5. A. Day, Romanticism, London, 1996.
 6. Lessons of Romanticism, ed. by Th. Pfau & R. F. Gleckner, Durham & London, 1998.
 7. M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp, London, Oxford, New York, 1953. (uvod)
 8. P. de Man, The Rhetoric of Romanticism, New York, 1984. str. 1-19.
 9. Romantic Prose Fiction, ur. G. Gillespie, M. Engel i B. Dieterle, Amsterdam Philadelphia 2007.
 10. 10. György Lukács, Roman i povijesna zbilja, Zagreb, 1986. str. 67-89 i 155-194.
 11. 11. P. W. Wührl, Das deutsche Kunstmärchen, Geschichte, Botschaft und Erzählstruktur, Heidelberg, 1984.
 12. A. Zlatar, Autobiografska proza XIX. stoljeća: slučaj Dragojle Jarnević u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Split, 1999.
 13. F. C. Beiser, The Romantic Imperative, The Concept of Early German Romanticism, Cambridge Mass & London, 2003.
 14. Povijest svjetske književnosti knj. 3-7, ur. S. Petrović et al... Zagreb, 1974-1982.
 15. Geschichte der deutschen Literatur. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band I/1,2, Weinheim, 1996. str. 92-178.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar