Naziv
Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
145538
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s književnim nasljeđem srednjovjekovlja, koje uključuje grčku, rimsku, srednjovjekovnu latinsku književnost te nastanak književnosti na narodnim jezicima, s naglaskom na oblikovanje književnih vrsta i poetika.
Sadržaj
 1. Konstitucija kolegija, uvod u obaveznu i dodatnu literaturu
 2. Problemi povijesnih granica i periodizacije antičke i srednjovjekovne književnosti te socijalne funkcije književnosti
 3. Pojam autora i djela, odnos autorske i anonimne, pisane i usmene književnosti (Jauss: modernost srednjovjekovne književnosti)
 4. Temeljni pripovjedni žanrovi (Jauss: Književnost recepcije)
 5. Priča o životu: biografski, hagiografski i konfesionalni model (Zlatar)
 6. Epika na narodnim jezicima (Pjesma o Cidu, Pjesma o Rolandu)
 7. Saga o Nibelunzima i Islandske sage
 8. Srednjovjekovni romani (ciklus romana o vitezovima Okruglog stola)
 9. Maruša ili suđenje ljubavi (Z. Janeković Romer)
 10. Chaucerove Canterburyjske priče
 11. Groteska, fantastika i oblici narodne književnost (Bahtin/Rabelais)
 12. Nabožna pripovjedna književnost (M. Marulić)
 13. Danteova Božanstvena komedija kao summa srednjovjekovlja (Zlatar)
 14. Dugo trajanje srednjega vijeka: vještice
 15. Evaluacija kolegija i dogovori za završne radove

Ishodi učenja
 1. opisati načine i načela periodizacije antike i srednjega vijeka, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. definirati odnos narodne i umjetničke književnosti, status autora, socijalne funkcije literature, te poetička i retorička načela razdoblja u srednjem vijeku
 3. navesti i opisati temeljne srednjovjekovne književne vrste
 4. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost pojedinim srednjovjekovnim književnim vrstama
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, kraća studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Dulji pisani rad (esej 8 stranica)

Obavezna literatura
 1. Teorijska i književnopovijesna djela:
 2. Andrić, Stanko: Čudesa Svetoga Ivana Kapistrana, Slavonski Brod –Osijek 1999. (dijelovi)
 3. Bahtin, Mihail: Stvaralaštvo Fransoa Rablea, Beograd 1978. (izbor)
 4. Curtius, Ernst Robert: Europska književnost u latinskom srednjovjekovlju, Zagreb (dijelovi)
 5. Jauss, Hans Robert: Estetika recepcije, Beograd l978. (esej o "Vrstama srednjovjekovne književnosti")
 6. Maček, Dora - Palsson, Herman - Simek, Rudolf: Staronordijska mitologija i književnost
 7. Weintraub, Karl Joachim: «Problem autobiografije i individualnosti u srednjem vijeku», u: Književnost, povijest, politika (priredio Zlatko Kramarić), Osijek 1998.
 8. Književna djela:
 9. Dva srednjovjekovna narodna epa (Pjesma o Cidu, Pjesma o Rolandu, prijevod Mate Maras; Zagreb, MH 2015), Saga o Nibelunzima, prijevod Tomislav Ladan)
 10. Islandske sage (prevela Dora Maček), Zagreb 1988.
 11. Chaucer: Canterburyjske priče, Zagreb, 1986.
 12. Dante: Božanstvena komedija (izbor iz sva tri dijela- ukupno 10 pjevanja)
 13. Izbor iz ciklusa viteških romana
 14. Snorrri Sturluson: Edda, Zagreb, ArtTresor 1997.
Dopunska literatura
 1. Povijesne studije:
 2. Bloch, Marc: Feudalno društvo, Zagreb 1958.
 3. Duby, Georges: Vrijeme katedrala
 4. Duby, Georges: Vitez, žena, svećenik
 5. Duby, Georges – Jacques le Goff: Histoire de la vie privee II, Pariz 1982.
 6. Le Goff, Jacques: Srednjovjekovna civilizacija zapadne Europe
 7. Le Goff, Jacques: Intelektualci u srednjem vijeku, Zagreb.
 8. Le Goff, Jacques: Nastanak čistilišta, Beograd
 9. Huizinga, Johann: Jesen srednjega vijeka
 10. Janeković Roemer, Zdenka: Rod i grad. Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća, Dubrovnik 1994.
 11. Janeković Roemer, Zdenka: Maruša ili suđenje ljubavi, Zagreb, Algoritam
 12. Tuchmann, Barbara: Daleko zrcalo
 13. Estetičke i književnopovijesne studije:
 14. Le Goff, Jacques: Srednjovjekovni imaginarij, Zagreb 1993.
 15. Aries, Philippe: Eseji o istoriji smrti na Zapadu, Beograd 1989.
 16. Assunto, Rosario: Teorija o lepom u srednjem veku, Beograd 1979.
 17. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd 1989.
 18. Brown, Judith C.: Nedolični čini, Zagreb 1990
 19. Eco, Umberto: Art and Beauty in the Middle Ages
 20. Gurevič, Aron: Kategorije srednjovjekovne kulture (ruski original, prijevodi na engleski i francuski)
 21. Hercigonja, Eduard: Srednjovjekovna književnost, Povijest hrvatske književnosti, knjiga 2, Zagreb 1975.
 22. Hercigonja, Eduard: Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 1994.
 23. Ivić, Nenad: Domišljanje prošlosti, Zagreb 1992.
 24. Ivić, Nenad: Textus, Zagreb 2002.
 25. Tatarin, Milovan: Bludnica i svetica, Zagreb 2004.
 26. Zlatar, Andrea: Ispovijest i životopis. Srednjovjekovna autobiografija, Zagreb 2000.
 27. Zumthor, Paul: Essais de poetique medievale, Paris 1972.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar