Naziv
Organizacijska psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125499
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Osposobiti studente za razumijevanje procesa koji se zbivaju u modernim organizacijama. Studenti će upoznati osnovne organizacijske teorije, probleme formiranja učinkovitih radnih grupa, pojmove i učinke organizacijske klime i kulture te pristupe promjeni i razvoju organizacija.
Sadržaj
 1. Organizacija i organizacijsko ponašanje
 2. Organizacijske teorije: klasične, neoklasične i suvremene
 3. Psihološki modeli utjecaja organizacije na pojedinca i pojedinca na organizaciju
 4. Organizacijski stavovi: odanost organizaciji, psihološki ugovor
 5. Radna grupa i faktori njene učinkovitosti: veličina grupe, motivacija članova, grupna kohezija i norme, komunikacijska struktura;
 6. Timovi i njihova učinkovitost
 7. Timske uloge i razvoj tima
 8. Organizacijska klima i kultura; izvori, vrste i posljedice organizacijske klime; organizacijska socijalizacija i pojam organizacijske kulture
 9. Upravljanje organizacijskom kulturom; razvoj i mijenjanje organizacije
 10. Radna dobrobit zaposlenika: stres i sagorijevanje na poslu; procjena stresa na radu
 11. Upravljanje radnom dobrobiti zaposlenika – organizacijski psihosocijalni resursi
 12. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života; oporavak od rada
 13. Odlučivanje u organizaciji
 14. Organizacija i društveni kontekst
 15. Suvremeni izazovi za organizacijske psihologe u Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. Definirati strategiju, strukturu i kulturu organizacije
 2. Prepoznati različite strategije upravljanja organizacijskim učinkom
 3. Opisati organizacijske odrednice motivacije za rad na individualnoj, grupnoj i organizacijskoj razini
 4. Prepoznati, osmisliti i provesti odgovarajuće psihosocijalne intervencije u organizacijskom kontekstu.
Metode podučavanja
Predavanja, metodičke vježbe, terenske vježbe.
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Wagner, J.A. & Hollenbeck, J.R. (2002). Organizational behavior. Harcourt Brace, Orlando (FL).
 2. Sušanj, Z. (2005). Organizacijska klima i kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Bahtijarević-Šiber, F. i sur. (1991). Organizacijska teorija. Zagreb: Informator.
 4. Jex, Steve M., Britt, Thomas W. (2014) Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. Wiley; 3rd edition
Dopunska literatura
 1. Argyle, M. (1990). The social psychology of work. London: Penguin Group.
 2. Drenth, P.J.D., Thierry, H., & De Wolff, C.J. (Eds.) (1998). Organizational psychology. Psychology Press Ltd Hove, UK.
 3. Robbins, S. R. (1996). Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Zagreb: Mate.
 4. Sorge, A. (Ed.) (2002). Organization. London: Thompson Learning.
 5. Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar