Naziv
Ortografski praktikum I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
95344
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvježbavanje pravopisnih pravila i stjecanje jezičnih vještina kroz detaljnu obradu ciljnih tekstova.
Sadržaj
 1. Pravila upotrebe apostrofa u ukrajinskom jeziku. Tumačenje pravila i uvježbavanje njihove primjene na zadatcima. Diktat s naglaskom na upotrebu apostrofa.
 2. Upotreba mekog znaka u ukrajinskom jeziku. Tumačenje pravila, rješavanje zadataka, kratki diktat.
 3. Pravopis prefiksa. Pravila upotrebe prefiksa прe-, при-, прi-, пред-, пере- u ukrajinskom jeziku. Pisanje prefiksa з-. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka.
 4. Imenički sufiksi. Poseban naglasak na upotrebu samoglasnika u imeničkim sufiksima. Rješavanje zadataka.
 5. Pravopis pridjeva. Uvježbavanje deklinacije pridjeva s naglaskom na razliku lokativnog nastavka –iм i instrumentalnog nastavka –им u muškom rodu te razlikovanje pridjeva u množini i glagolskih priloga.
 6. Sufiksi kod pridjeva. Sufiksi koji se koriste u tvorbi pridjeva, posebno posvojnih. Tumačenje pravila upotrebe različitih sufiksa i uvježbavanje primjene pravila na primjerima.
 7. Kolokvij.
 8. Ortoepija, grafika i ortografija. Određenje pojmova, tri pravopisna principa ukrajinske ortografije.
 9. Samoglasnici. Pravopis nenaglašenih samoglasnika u korijenima riječi. Pravopis samoglasnika e-и, o-a, и-i u korijenima riječi. Rješavanje zadataka.
 10. Samoglasnici и, i, ї u riječima stranog porijekla (pravilo „devjatke” ). Tumačenje i uvježbavanje pravila, rješavanje zadataka.
 11. Pravopis e, є u riječima stranog porijekla. Tumačenje pravila i njihova primjena na zadatcima.
 12. Samoglasnici u prefiksima stranog porijekla. Prefiksi де-, ре-; razlikovanje prefiksa дe-, дeз- i дис-, диз-. Izuzetci iz pravila kod riječi stranog porijekla. Kratki diktat s naglaskom na samoglasnike.
 13. Suglasnici u ukrajinskom jeziku. Pravopis udvostručenih i produljenih suglasnika. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka.
 14. Ispadanje suglasnika u suglasničkim skupinama. Promjene suglasnika kod tvorbe riječi i oblika (spajanje sa sufksima -ськ-, -ств-). Tumačenje pravila i iznimaka, primjena pravila na primjerima.
 15. Promjene suglasnika kod tvorbe imenica i pridjeva (sufiks –ин(a)), kod komparacije pridjeva i u glagolskim oblicima. Promjene suglasnika к i ц pred sufiksom –н-. Tumačenje pravila i rješavanje zadataka. Kratki diktat s naglaskom na promjene suglasnika.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, rješavanje zadataka.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pazjak, O.M., Serbens’ka, O.A., Furduj, M.I., Ševčenko L.J. (2000) Ukrajins’ka mova. Praktykum, Kyjiv.
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy, (1977), Naukova dumka, Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Toc’ka, N.A. (1995). Sučasna ukrajins’ka literaturna mova – zavdannja i vpravy (fonetyka, orfoepija, grafika i orfografija). Vyšča škola, Kyjiv.
 2. Golovaščuk, S.I. (1979). Slovnyk-dovidnyk z pravopysu; Akademija nauk ukrajins’koji RSR, Naukova dumka, Kyjiv.
 3. Slovnyk inšomovnyh sliv. Golovna redakcija ukrajins’koji radjans’koji encyklopediji, Kyjiv, 1977.
 4. Grybinyčenko, T.O., Pogyba, L.G., Škuratjana, N.G. (1998). Zbirnyk dyktantiv z ukrajins’koji movy, Lybid’, Kyjiv.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar