Naziv
Ortografski praktikum II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
95346
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uvježbavanje pravopisnih pravila i stjecanje jezičnih vještina kroz detaljnu obradu ciljnih tekstova.
Sadržaj
 1. Pravopis imenica: Padežni nastavci (posebno genitiv jednine muškog roda, promjene u dativu i lokativu jednine ženskog roda). Rješavanje zadataka.
 2. Pravopis imenica (nastavak): Imenice treće i četvrte deklinacije, instrumental, imenice druge deklinacije na -r. Rješavanje zadataka.
 3. Pravopis glagola. Svrstavanje glagola u konjugacije (nastavci), promjene u konjugacijama i uvježbavanje njihove upotrebe; glagolski sufiksi (-увa-, -oвa-). Diktat.
 4. Pravopis složenica. Opća pravila pravopisa složenica te pravila za pisanje složenih imenica. Primjena pravopisnih pravila na primjerima.
 5. Pravopis složenih pridjeva. Tumačenje pravila pisanja složenih pridjeva u ukrajinskom jeziku i rješavanje zadataka. Diktat s naglaskom na složenice.
 6. Deklinacija i pravopis brojeva. Uvježbavanje deklinacije glavnih i rednih brojeva, tvorba složenih riječi s brojem u osnovi. Rješavanje zadataka s deklinacijama brojeva i kratki diktat s naglaskom na pisanje brojeva.
 7. Pravopis i deklinacija decimalnih brojeva i razlomaka. Uvježbavanje deklinacije decimalnih brojeva i razlomaka. Rješavanje zadataka.
 8. Pravopis priloga. Tumačenje pravila pisanja priloga (zajedno, odvojeno, s crticom). Rješavanje zadataka primjenom tih pravila.
 9. Pravopis prijedloga. Poseban naglasak na pravila pisanja složenih prijedloga. Uvježbavanje upotrebe pravila na zadatcima.
 10. Pravopis veznika. Tumačenje pravila za pisanje složenih veznika s naglaskom na razlikovanje složenih veznika i spoja punoznačne riječi s česticom ili prijedlogom (npr. щоб//що б). Rješavanje zadataka.
 11. Ponavljanje. Pisanje diktata koji obuhvaća sve obrađeno gradivo uz tumačenje svih relevantnih pojava.
 12. Pravopis čestica. Pravila pisanja čestica u dodiru s raznim vrstama riječi (zajedno, odvojeno, s crticom). Rješavanje zadataka.
 13. Pravopis čestice нe. Razlikovanje situacija u kojima se нe piše odvojeno od situacija u kojima se piše zajedno s rječju koja slijedi (je li čestica ili prefiks). Uvježbavanje upotrebe pravila na primjerima.
 14. Upotreba velikog slova. Pravila za pisanje velikog i malog slova u stranim imenima, geografskim i astronomskim pojmovima, nazivima država, organizacija, političkih stranaka, ustanova, vrsta biljaka i životinja, skraćenicama. Rješavanje zadataka.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 2. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda, interakcija između nastavnika i studenata, rješavanje zadataka.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pazjak, O.M., Serbens’ka, O.A., Furduj, M.I., Ševčenko L.J. (2000). Ukrajins’ka mova – praktykum, Kyjiv.
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy, (1977), Naukova dumka, Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Toc’ka, N.A. (1995), Sučasna ukrajins’ka literaturna mova – zavdannja i vpravy (fonetyka, orfoepija, grafika i orfografija). Vyšča škola, Kyjiv.
 2. Golovaščuk, S.I. (1979). Slovnyk-dovidnyk z pravopysu. Akademija nauk ukrajins’koji RSR, Naukova dumka, Kyjiv.
 3. Slovnyk inšomovnyh sliv. Golovna redakcija ukrajins’koji rad’ans’koji enciklopediji, Kyjiv, 1977.
 4. Grybinyčenko, T.O., Pogyba, L.G., Škuratjana, N.G. (1998). Zbirnyk dyktantiv z ukrajins’koji movy, Lybid’, Kyjiv.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar