Naziv
Osnove arhitekture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
46967
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Usvajanje osnovnih pojmova vezanih za elemente i tipologiju arhitekture te njihova primjena u pismenoj i usmenoj analizi arhitektonskih djela.
Sadržaj
 1. predavanje: osnovni pojmovi arhitekture/ tipologija prikaza arhitektureseminar: prepoznavanje tipova prikaza i njihovo očitavanje
 2. predavanje: elementi arhitekture: pojmovi zida, stropa, svoda, otvoraseminar:razrada tipologije svodova i otvora na primjerima
 3. predavanje: periodizacija, klasični jezik arhitekture, uvod u arhitektonske redoveseminar:diskusija knjige J. Summersona "Klasični jezik arhitekture"
 4. predavanje: toskanski, dorski i jonski redseminar:kolonada pred crkvom Sv. Petra u Rimu, Villa Rotonda u Vicenzi
 5. predavanje: korintski i kompozitni red, pojam superpozicije redovaseminar: Augustov hram u Puli, Kolosej u Rimu
 6. kolokvij
 7. predavanje: Tipologija prostora prema formalnim karakteristikama / prema namjeniseminar:Panteon, katedrala u Amiensu, Dioklecijanova palača u Splitu
 8. predavanje: tipologija antičkih građevinaseminar: Afajin hram u Egini, Casa del Fauno u Pompejima, Dioklecijanove terme, Maksencijeva bazilika, teatar u Epidauru
 9. predavanje: tipologija srednjovjekovnih građevinaseminar:Aja Sofija u Carigradu, S. Croce u Firenci, Knežev dvor u Dubrovniku
 10. predavanje: tipologija građevina ranog novog vijekaseminar:crkva Sv. Petra u Rimu, palača Rucellai u Firenci, crkva il Gesu u Rimu
 11. predavanje: tipologija građevina 19. i 20. stseminar:izabrani primjeri arhitekture 19. i 20. stoljeća
 12. predavanje: analiza povijesne građevine u pismenom oblikuseminar: pismena vježba analize odabranih primjera
 13. predavanje: analiza povijesne građevine u formi prezentacije seminar: studentske prezentacije
 14. terenska nastava na odobranim primjerimaseminar: studentske prezentacije
 15. terenska nastava na odobranim primjerimaseminar: studentske prezentacije

Ishodi učenja
 1. čitanje različitih tipova prikaza arhitekture
 2. baratanje stručnim nazivljem vezanim za povijest arhitekture
 3. vještina analize povijesne arhitekture
 4. prepoznavanje osnovne tipologije arhitekture
 5. prepoznavanje arhitektonskih elemenata tipičnih za razdoblje i/ili stil
 6. osnove stručnog pismenog izražavanja
 7. vještina pripreme računalne prezentacije vizualnog materijala
Metode podučavanja
• direktno podučavanje o gradivu uz vizualni materijal
• kooperativno (zajedničko) poučavanje
• studentsko istraživanje odobranih primjera povijesne arhitekture
• učenje na daljinu

Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovita prisutnost i aktivnost na seminarima i vježbama, kvaliteta seminarskog rada, kvaliteta usmene prezentacije seminarskog rada, kvaliteta pripremljene vizualne prezentacije na računalu te kvaliteta odgovora na esejistička pitanja na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Jasenka Gudelj. Europska renesansa antičke Pule, Školska knjiga, 2014.
 2. Werner Müller, Gunther Vogel, Atlas arhitekture 1 i 2, Zagreb: Golden Marketing, Institut građevinarstva, 1999.
 3. John Summerson, Klasični jezik arhitekture, Golden marketing, Institut građevinarstva, Zagreb, 1998.
 4. vizualni materijal na mrežnim stranicama kolegija
Dopunska literatura
 1. Hazel Conway i Rowan Roenisch, Understanding Architecture. An introduction o architecture and architectural history, London&New York, 2005 (poglavlje: Architectural history, str. 33-54)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar