Naziv
Osnove bibliotekarstva
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35931
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Teorijski i praktično upoznati studente s osnovama rada knjižnica kao javnih ustanova i odgovornostima knjižničarske struke.
Sadržaj
 1. Međunarodne organizacije za promicanje kulture i znanosti i međunarodni programi.
 2. Knjižnica kao javna ustanova. Povijesni pregled.
 3. Nastanak javnih knjižnica u današnjem smislu. Vrste, zadaće i organizacija knjižnica.
 4. Bibliotekarstvo kao struka i znanost. Profesionalna etika i etički kodeks.
 5. Dokumenti u skladu s kojima knjižnica posluje.
 6. Suradnja među knjižnicama, zadaće matičnih službi.
 7. Knjižnična građa i izvori.
 8. Knjižnična građa i izvori.
 9. Pismenost i informacijska pismenost.
 10. Oblikovanje seminarskog rada. Citiranje.
 11. Osnovna autorskopravna pitanja stručnog i znanstvenog rada. Plagiranje.
 12. Istraživački rad u knjižničarstvu.
 13. Posjet knjižnici.
 14. Posjet knjižnici.
 15. Posjet knjižnici i ponavljanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Znati identificirati informacijske potrebe korisnika
 2. Znati identificirati i klasificirati informacije i/ili informacijske izvore
 3. Ispravno citirati literaturu u stručnom radu
 4. Znati sastaviti odgovor na brzi korisnički informacijski upit
 5. Razlikovati vrste knjižnica
Metode podučavanja
frontalna nastava
seminarski radovi
posjet raznim tipovima knjižnicama
Metode ocjenjivanja
pisani ispit i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. BROPHY, P. The library in the twenty-first century : new services for the information age. London : Library Association Publishing, 2001.
 2. BUCKLAND, M. Preoblikovanje knjižničnih službi i usluga. Lokve : "Benja", 2000.
 3. ETIČKI kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. http: //www.hkdrustvo.hr
 4. GORMAN, M. Our enduring values: librarianship in the 21st century. Chicago : American Library Association, 2000.
 5. NARODNA knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
Dopunska literatura
 1. NEBESNY, T.; Švob, M. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 56-75.
 2. PREPORUKE za knjižnično zakonodavstvo i politiku u Europi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 161-162.
 3. SMJERNICE za knjižnične usluge za djecu. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 4. STANDARDI za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 163-188.
 5. UNESCOV Manifest za narodne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 37, 3/4(1994), str. 251-254.
 6. UNESCOV Manifest za školske knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), str. 158-161.
 7. UPUTE za poslovanje narodnih knjižnica / uredila Aleksandra Malnar. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar