Naziv
Osnove biologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36856
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim biološkim zakonitostima i spoznajama. Komparativno-evolucijskim pristupom povezat će se biologija različitih organizama i čovjeka kroz prikaz aktualnih trendova u biološkim istraživanjima.
Sadržaj
 1. Prehrana i bioenergetske potrebe sa stajlišta evolutivnog razvoja Hominida. Protok energije i tvari, biogeokemijski ciklusi. Specifičnosti moždanog metabolizma. Herbivorna, omnivorna i karnivornu prehrana u čovjekovih predaka.
 2. Stres i osnove psihoneuroimunologije.
 3. Druge vrste stresa i njihovi biološki učinci na ponašanje i fiziologiju čovjeka. Oksidativni stres, genotoksičnost, kancerogeneza, mutageneza, ksenobiotici i fizikalni učinci. Djelovanja bakterijskih, biljnih, životinjskih bioaktivnih tvari i lijekova na biološke sustave, ponašanje i fiziologiju čovjeka.
 4. Primjeri straživanja i pokusa na laboratorijskim životinjama/modelnim organizmima (demonstracijsko predavanje).
 5. Uvod. Odlike živog svijeta i osnovni aksiomi biologije. Suvremena istraživanja i podjela moderne biologije kao temelj piramide potreba. Razine organizacije i proučavanja živog svijeta i položaj ljudske vrste.
 6. Interaktivnost bioloških disciplina: Ekologija-Genetika-Fiziologija-Evolucija. Abiotički i biotički ekološki čimbenici i evolucija živih sustava. Geni i bioraznolikost. Važnost bioraznolikosti za čovjeka kroz koncept očuvanja raznolikosti gene pool-a različitih vrsta (primjeri).
 7. Metode biomedicinskih i fizioloških istraživanja i evolucijsko komparativni pristup u biologiji čovjeka. Nobelove nagrade u prirodnim znanostima i razvoj prirodoslovnih znanosti. Metode u modernoj biologiji.Kroghov princip. Konzerviranost gena i translacija rezultata sa životinja na čovjeka.
 8. Fiziološki temelji biologije 1. Stanična biologija i fiziologija, osnovni biokemijski procesi u animalnom organizmu. Osnove komparativne razvojne biologije i embriologije. Osnovni pregled opće imunologije.
 9. Fiziološki temelji biologije 2. Osnove fiziologije vitalnih organa animalnih organizama i njihovi kontrolni mehanizmi.
 10. Molekularni temelji biologije čovjeka. Geni, ekspresija, selekcija, ponašanje. Kromatogrami primata. Osnove genetike i epigenetika. Glikobiologija. Telomere. gena i genetski imprinting.
 11. Molekularna evolucija. molekularne metode istraživanja evolucije.
 12. Molekularna filogenetika. Povijesni pregled, molekularne metode istraživanja, implikacije za život čovjeka.
 13. Osnove integrativne biologije životinja. Biološki satovi. Orijentacija. Komunikacija. Antipredatorsko ponašanje. Sustavi parenja. Učenje. Život u skupinama. Altruizam.
 14. Komparativni pogled na biologiju primata i usporedba sa drugim organizmima.

Ishodi učenja
 1. Usporediti njihove razlike i sličnosti biologije čovjeka i drugih živih organizama.
 2. Analizirati i interpretirati ponašanje iz perspektive adaptivnosti na selekcijske pritiske iz okoliša antropogenog ili drugog biotičkog i abiotičkog porijeka.
 3. Povezati će komparativno (od životinja do čovjeka) temeljne biološke procese na svim razinama organizacije živih sustava.
 4. Razjasniti koji temeljni biološki zakoni determiniraju složene obrazce ponašanja.
 5. Kritički interpretirati biološku znanstvenu i stručnu literaturu i rezultate bioloških istraživanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje triju kolokvija i završnog pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Đikić, OSNOVE BIOLOGIJE, e-skripta za studente psihologije
 2. Guyton and Hall. Medicinska fiziologija. Medicinska naklada, 2005. Odabrana poglavlja
 3. Roland Siiter (1999).Introduction to Animal Behavior. Brooks/Cole Publishing: New York
 4. Glaser, R. &Kiecolt-Glaser, J. (Eds) (1994).Handbook of Human Stress and Immunity. San Diego,CA: AcademicPress; Nazu, A.M. at al (Ed.) (2003).
 5. Ader, R., Felten, D. & Cohen, N.(Eds.) (2000).Psychoneuroimmunology,(3rd Edition). N.Y.
 6. Đikić D. (et al.) Ekološki leksikon. Oskar P. Springer (ur.), Barbat i Ministarstvo zaštite okoliša, Zagreb, 2001. ISBN 953-181-039-7.
 7. URL: www. sciencedaily.com-selected articles
 8. Stress a natural killer. National Geographic-documentary. (2010)
 9. Essentials of Physiology. National Geographic-documentary. (2010)
 10. BBC-documentary How cooking made us human (2010)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar