Naziv
Osnove hindske gramatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66727
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe iz stranog jezika
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Cilj je kolegija ovladavanje devanagarskim pismom, glasovnim sustavom hindskoga jezika, imenskom i djelomično glagolskom morfologijom.
Sadržaj
 1. upoznavanje s devanagarskim pismom i glasovnim sustavom hindskog jezika, te se daju opće obavijesti o broju govornika toga jezika, teritorijalnoj rasprostranjenosti, njegovom podrijetlu i sl.
 2. imenice muškog roda
 3. imenice ženskog roda
 4. tvorba pridjeva i njihovo stupnjevanje (pozitiv, komparativ, superlativ)
 5. tvorba negotovog sadašnjeg vremena glagola biti, i sastavljanje prvih jednostavnih rečenica
 6. osobne i pokazne zamjenice
 7. ostale zamjenice (upitne, odnosne, neodređene)
 8. kratko o hindskim prilozima i brojevima, sastavljanje hindskih rečenica s obzirom na do tada prijeđeno gradivo.
 9. uvod u hindski glagolski sustav, negotovo, gotovo i trajno sadašnje vrijeme; agentivna konstrukcija, participi.
 10. daljnje vježbanje agentivne konstrukcije.
 11. vježbanje sastavljanja hindskih rečenica s elementima iz dotadašnjega gradiva.
 12. Nesloženo buduće vrijeme, uvod u hindske načine
 13. tvorba prezumptiva.
 14. Vježbanje gradiva na rečenicama
 15. prijevodi s hrvatskog na hindski, prepoznavanje vremena, prijelaznosti glagola, agentivna konstrukcija

Ishodi učenja
 1. Student će moći primjeniti stečeno znanje iz morfologije u prijevodu jednostavnijih rečenica s hindskoga na hrvatski i s hrvatskoga na hindski jezik.
 2. Student će moći analizirati morfološko ustrojstvo jednostavnije hindske rečenice.
 3. Student će moći prepoznati mjesto hindskoga jezika u indoeuropskoj jezičnoj obitelji.
 4. Student će moći opisati i objasniti imensku i zamjeničku morfologiju te neke elemente glagolske morfologije hindskoga jezika.
 5. Student će moći koristiti se devanagarskim pismom.
Metode podučavanja
Predavanje i vježbe
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi
 3. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar