Naziv
Osnove jezikoslovlja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36031
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje znanja o jeziku kao društvenom fenomenu i o jezikoslovlju kao znanstvenoj disciplini, uvid u povijest jezikoslovne misli
Sadržaj
 1. Antropološki, unutarjezični i komunikacijski aspekti jezika
 2. Psiholingvistički procesi - jezično usvajanje i jezična patologija 1
 3. Psiholingvistički procesi - jezično usvajanje i jezična patologija 2
 4. Psiholingvistički procesi - jezično usvajanje i jezična patologija 3
 5. Jezici u dodiru
 6. Socijalni aspekti jezika
 7. Jezikoslovlje - predznanstveno razdoblje
 8. Povijesno-poredbena lingvistika
 9. Europski strukturalizam 1
 10. Europski strukturalizam 2
 11. Američki strukturalizam
 12. Generativistički pristupi jeziku
 13. Kognitivna lingvistika
 14. Rekapitulacija najvažnijih pojmova
 15. Kolokvij - predispit

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati različite aspekte jezika
 2. sažeti psiholingvističke procese u usvajanju jezika
 3. razlikovati i opisati procese koji djeluju u dodiru jezika
 4. nabrojati i opisati glavna razdoblja u povijesti jezikoslovlja
 5. analizirati i izdvojiti glavne značajke proučenih povijesnih razdoblja u jezikoslovlju
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predavanje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 2. Pörings, Ralf / Ulrich Schmitz (Hrsg.): Sprache und Sprachwissenschaft. Tübingen: Narr, 1999.
 3. Gojmerac, Mirko: Einführung in die Linguistik. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 1992.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar