Naziv
Osnove klasične arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51092
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
prikazati i objasniti temeljna područja klasične arheologije; objasniti temeljne pojmove i metode klasične arheologije; pokazati osnovne spoznaje koje su do danas stvorene u toj grani arheologije.
Sadržaj
 1. 13. Umjetnički obrt: toreutika
 2. 14. Umjetnički obrt: zlatarstvo
 3. 15. Umjetnički obrt: gliptika
 4. 1. Uvod u podjelu i područja klasične arheologije
 5. 2. Grčka arhitektura 1
 6. 2. Grčka arhitektura 2
 7. 4. Helenistička arhitektura
 8. 5. Rimska arhitektura
 9. 6. Grčka skulptura 1
 10. 7. Grčka skulptura 2
 11. 8. Helenistička skulptura
 12. 9. Rimska skulptura
 13. 10. Grčko slikarstvo
 14. 11. Helenističko slikarstvo
 15. 12. Rimsko slikarstvo

Ishodi učenja
 1. 1. objasniti, prepoznati i razlikovati osnovna područja klasične arheologije (arhitekturu, skulpturu, slikarstvo i umjetnički obrt)
 2. 2. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
 3. 3. pokazati i protumačiti temeljne znanstvene spoznaje pojedinih područja klasične arheologije
 4. 4. pokazati i objasniti ikonografske teme klasične arheologije (atribute, mitološki kontekst)
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gizela Richter, A Handbook of Greek Art, Phaidon, London, 1980.
 2. Martin Henig ur., A Handbook of Roman Art, Phaidon, London, 1983
Dopunska literatura
 1. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 2. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
 3. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
 4. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar