Naziv
Osnove književne interpretacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36032
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Polaznici proširuju znanja o književnim rodovima i vrstama te upoznaju pojmove i metode nužne za samostalnu analizu i interpretaciju lirskih, proznih i dramskih tekstova.
Sadržaj
 1. Genološki sustav književnosti; temeljne odlike književnih rodova i njihove konzekvence za književnu interpretaciju
 2. Lirika: određenje pojma (lirika, poezija, pjesma); temeljna obilježja lirike; razine analize lirskog teksta
 3. Lirika: osnove metrike
 4. Lirika: osnove njemačke versifikacije
 5. Lirske vrste
 6. Temeljna obilježja epike; osnovni pojmovi analize radnje (tema, građa, motiv); prvi kolokvij
 7. Epika: osnovni pojmovi analize radnje (radnja, lik)
 8. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (komunikacijski sustav, pripovjedač, perspektiva/fokalizacija)
 9. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (tipovi mimeze/dijegeze, vremenska struktura, kompozicija)
 10. Epske književne vrste
 11. Temeljna oblježja dramskih tekstova
 12. Drama: osnovni pojmovi strukturne analize
 13. Dramske književne vrste
 14. Tipovi dramske forme i kazališta (zatvorena forma, otvorena forma; iluzionističko kazalište, epski teatar, "postdramsko" kazalište)
 15. Osvrt; DRUGI KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijenitii osnovni analitički instrumentarij za analizu lirskih tekstova
 2. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijenitii osnovni analitički instrumentarij za analizu epskih tekstova
 3. Kada položi ovaj kolegij, student će moći objasniti i primijenitii osnovni analitički instrumentarij za analizu dramskih tekstova
Metode podučavanja
predavanje, projekcija, zajednička analiza
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti predavanju s tolerancijom prema statutu Fakulteta i položiti pismeni ispit na kraju semestra. Ispit je moguće položiti i tijekom semestra pristupanjem dvama kolokvija u terminima nastave.

Obavezna literatura
 1. Jochen Vogt: Einladung zur Literaturwissenschaft, München: Fink 1999
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 7. Auflage. Opladen 1990.
 3. Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München 2003
 4. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004
 5. Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. 4. Auflage. München 1984 (u. öfter)

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar