Naziv
Osnove latinskoga 1
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
51421
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Korektno čitanje i pisanje latinskih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar latinskoga deklinacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnoga prijevoda na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodni dogovor, pregled literature i upoznavanje s načinom rada
 2. Latinski jezik i pismo
 3. Izgovor i naglasak
 4. Imenice prve i druge deklinacije
 5. Imenice treće deklinacije
 6. Imenice četvrte i pete deklinacije
 7. Osobitosti u deklinaciji
 8. Pridjevi
 9. Prilozi
 10. Zamjenice 1
 11. Zamjenice 2
 12. Brojevi 1
 13. Brojevi 2
 14. Prijedlozi
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke kategorije latinskoga jezika
 2. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta prevođenjem teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama latinskoga jezika.
 5. Studenti će usporediti i povezati morfološke kategorije latinskoga s hrvatskim jezičnim sustavom.
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i projektora. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz latinskoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani morfološki oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne morfološke osobine latinskoga jezika. Težište je na oblicima deklinacija.
Metode ocjenjivanja
Četiri manje (10 minuta) i jedna veća (45 minuta) pisana provjera tijekom semestra. Tijekom semestra evidentira se i aktivnost studenata na seminaru. Završni ispit na kraju semestra sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sadrži gramatički test te prijevod ulomaka iz lektirnoga teksta. Za pristup usmenom dijelu ispita oba dijela pismenog ispita moraju biti pozitivno ocijenjena. Konačna se ocjena dobije zbrojem rezultata iz svih navedenih provjera, pri čemu najveći utjecaj (70%) ima rezultat iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš: Latinska gramatika, Školska knjiga. Zagreb (višekratno pretiskivano)
 2. Divković, Mirko: Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb (višekratno pretiskivano)
 3. Marević, Jozo: Hrvatsko-latinski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij