Naziv
Osnove latinskoga 2
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
35880
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Korektno čitanje i pisanje latinskih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar latinskoga konjugacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom latinskom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnoga prevođenja na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodno o latinskom glagolskom sustavu; seminar: Metamorphoses I, 1-51
 2. Morfologija prezentske osnove; seminar: Metamorphoses I, 52-102
 3. Morfologija perfektne osnove; seminar: Metamorphoses I, 103-150
 4. Morfologija participske osnove; seminar: Metamorphoses I, 253-300
 5. Deponentni i semideponentni glagoli; seminar: Metamorphoses I, 301-355
 6. Nepravilni glagoli; seminar: Metamorphoses I, 356-415
 7. Perifrastična konjugacija aktivna, atributni i predikatni particip; seminar: Ab urbe condita I, 6
 8. Participium coniunctum i ablativ apsolutni 1; seminar: Ab urbe condita I, 7
 9. Participium coniunctum i ablativ apsolutni 2; seminar: Ab urbe condita I, 8
 10. Gerundiv, perifrastična konjugacija pasivna, gerund; seminar: Ab urbe condita I, 9
 11. Infinitiv i supin; seminar: Ab urbe condita I, 10
 12. Akuzativ s infinitivom 1; seminar: Epistulae ad Atticum I, 2, 4
 13. Akuzativ s infinitivom 2; seminar: Epistulae ad Atticum I, 16/1
 14. Nominativ s infinitivom; seminar: Epistulae ad Atticum I, 16/2
 15. Ponavljanje i priprema za ispit; seminar: panorama pročitanih tekstova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku
 2. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta.
 3. Studenti će moći pokazati razumijevanje latinskoga teksta prevođenjem teksta na hrvatski.
 4. Studenti će moći samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama latinskoga.
 5. Studenti će usporediti i povezati morfološke kategorije latinskoga s hrvatskim jezičnim sustavom.
 6. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 7. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela, primjenjujući ih na korpus latinske književnosti
 8. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
Metode podučavanja
Individualni i grupni pristup; direktna metoda, korištenje računala i projektora. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz latinskoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani morfološki oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne morfološke i sintaktičke osobine latinskoga jezika. Težište je na oblicima konjugacija te participskim i infinitivnim konstrukcijama.
Metode ocjenjivanja
Četiri manje (10 minuta) i jedna veća (45 minuta) pisana provjera tijekom semestra. Tijekom semestra evidentira se i aktivnost studenata na seminaru. Završni ispit na kraju semestra sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio sadrži gramatički test te prijevod ulomaka iz lektirnoga teksta. Za pristup usmenom dijelu ispita oba dijela pismenog ispita moraju biti pozitivno ocijenjena. Konačna se ocjena dobije zbrojem rezultata iz svih navedenih provjera, pri čemu najveći utjecaj (70%) ima rezultat iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Gortan-Gorski-Pauš - Latinska gramatika, Školska knjiga. Zagreb (više pretisaka)
 2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik. Zagreb (više pretisaka)
 3. Marević, Jozo: Hrvatsko-latinski rječnik, Školska knjiga. Zagreb, 1994.
 4. Ovidije, Metamorphoses I, 1-150, 253-415, 452-567; IV, 55-166; VIII, 152-235; X, 1-85; XV, 745-879
 5. Livije, Ab urbe condita I, 6-10
 6. Ciceron, Epistulae; Ad Atticum I, 2, 4, 16; XIV, 13, 13a, 13b; Ad familiares V, 7; VI, 15; XIV, 20, 21; Ad Brutum I, 18
Dopunska literatura
 1. Ista preporučena literatura kao kod Osnova latinskog 1.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar