Naziv
Osnove pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35969
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvođenje studenata u područje znanstvene pedagogije, njezinog utemeljenja i osnovna terminološka određenja - polazišta i teorijski okviri.
Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost kao osnovicu za izučavanje ostalih disciplina u okviru studija.
Sadržaj
 1. Temelji odgoja, antropološke pretpostavke odgoja, strukturna obilježja
 2. Razvitak pedagogije kao teorije odgoja, izgradnja sustava pedagogijske znanosti
 3. Pedagogija, njezin predmet i područje istraživanja
 4. Odnos teorijske i praktičke pedagogije
 5. Povijesna određenja pedagogijske znanosti
 6. Osnovni pedagoški procesi - odgoj
 7. Osnovni pedagoški procesi - obrazovanje
 8. Humanizam i funkcionalizam u pedagogiji
 9. Pedagoški pojmovi, terminologija i terminološke raznolikosti (pedagoško djelovanje/pedagoški odnos, didaktika, nastava, kurikulum, učitelj, učenik)
 10. Didaktika, nastava
 11. Teorija kurikuluma
 12. Discipline znanosti o odgoju
 13. Gnoseološka i teleološka određenja pedagogijske znanosti
 14. Pedagogija i komplementarne znanosti: interdisciplinarne i transdisciplinarne relacije pedagogijske znanosti
 15. Diskusija i pitanja

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u pedagogijsku znanost, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Raspravljati na kritičan način propitivanjem problema suvremene pedagogijske teorije i pedagoške prakse
 3. Samostalno analizirati teorijske pristupe odgoju
 4. Definirati elemente i razumjeti strukturu pedagoškog djelovanja
 5. Naučiti se služiti literaturom i pripremati manje tematske prezentacije
Metode podučavanja
Predavanje

Seminari

Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Liessmann, K.P. (2008), Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja, Zagreb: Jesenski i Turk
 2. Vuk-Pavlović, P. (1939), Uzgoj, odgoj, obrazovanje, Zagreb: Napredak
 3. Hentig, H. (2008), Što je obrazovanje, Zagreb: Educa
 4. Komar, Z. (2019), Continental idea of Pädagogik, u: Kudlacova, Raysky (ur.), Education and Pädagogik: Philosophical and historical reflections, str 41-57
Dopunska literatura
 1. Hufnagel, E. (2002), Filozofija pedagogike: studije o Kantovom, Natorpovom i Hoenigswaldovom temeljnom pedagogičkom nauku, Zagreb: Demetra
 2. Nietzsche, F. (2003), Schopenhauer kao odgajatelj, Zagreb: Matica hrvatska
 3. Pataki, S. (1933), Problemi filozofijske pedagogije : Odnos filozofije i obrazovanja, Zagreb: B. Miletić
 4. Mijatović, A. (2000), Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova, Zagreb, EDIP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar