Naziv
Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
66740
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje pojmovima i terminima: poredbeno jezikoslovlje, jezična raznolikost, jezična srodnost, jezični prostor, jezično vrijeme, sinkronija, dijakronija.
Sadržaj
 1. Što sve obasiže povijest jezika? Odnos prema historijskoj lingvistici i sociolingvistici.Unutrašnja i vanjska povijest jezika.OSNOVNI POJMOVI: unutarjezična i izvanjezična povijest, sociolingvistikaČITANJE: Roman JAKOBSON (1990) The Time Factor in Language, u: On Language, 164.-175.
 2. Kolokvij
 3. Jezična porodica i odnosi u njoj.Koji su i zašto južnoslavenski jezici?OSNOVNI POJMOVI: jezična porodica, južnoslavenski jezici, standardni jezikČITANJE: Dalibor BROZOVIĆ, O jezičnoj porodici i o standardnim oblicima njezinih članova, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 5, 1963.-1964.; 21.-34.
 4. Jezična raznolikost i jezična srodnost.OSNOVNI POJMOVI: jezična raznolikost, jezična srodnostČITANJE: Radoslav KATIČIĆ, Jezična srodnost, u: Jezikoslovni ogledi, 1971.; 143-157
 5. Arealna klasifikacija jezika. Balkanski jezični savez. OSNOVNI POJMOVI: jezični savez, balkanizmi
 6. Odnos vrijeme i prostor (s lingvističkoga i sociolingvističkoga stajališta).Srednja i Istočna Europa i Balkan kao povijesne silnice u razvoju južnoslavenskih jezika.OSNOVNI POJMOVI: apsolutna i relativna kronologija
 7. Kolokvij
 8. Status hrvatskog jezika u južnoslavenskom dijalektalnog kontinuumu
 9. Sličnosti i razlike između standardnih varijeteta
 10. Institucije jezičnog planiranja i njihov utjecaj na jezik
 11. Jezični purizam na južnoslavenskom prostoru
 12. Kolokvij
 13. Uvod i upoznavanje.Popis studenata.Upoznavanje sa strukturom kolegija i s predloženom literaturom
 14. Pojmovi jezika i jezikoslovlja. Odnosi među jezicima.Jezikoslovlje ili lingvistika.OSNOVNI POJMOVI: jezik, jezikoslovlje, jezikoslovci ČITANJE: de Saussure, o predmetu lingvistike
 15. Pojam poredbene metode.Mogućnosti uspoređivanja jezika (što se može uspoređivati među jezicima), uspoređivanje jezika, svojeg s tuđim.OSNOVNI POJMOVI: poredbeno jezikoslovlje (genetsko, tipološko i kontaktno uspoređivanje) ČITANJE: Biblija, Kula babilonska

Ishodi učenja
 1. kritički čitati relevantnu poredbenojezičnu literaturu
 2. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 3. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih jezika u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 4. objasniti i primijeniti usvojeni pojmovni i teorijsko-metodološki aparat iz područja poredbenog jezikoslovlja u kontekstu bavljenja odnosima među južnoslavenskim jezicima
 5. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 6. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 7. objasniti i primijeniti usvojeni pojmovni i teorijsko-metodološki aparat iz područja poredbenog jezikoslovlja u kontekstu bavljenja odnosima među južnoslavenskim jezicima
 8. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Tri puta u semestru predviđen je kolokvij kojim će se provjeriti naučeno. Student koji je zadovoljio na svim kolokvijima dobiva završnu ocjenu. U redovnom pismenom roku kolokvij mogu polagati samo oni studenti koji iz opravdanih razloga nisu to učinili tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Roman JAKOBSON (1990) On Language, edited by Linda R. Waugh and Monique Monville-Burston, Harvard University Press: Cambridge Mass.- London England. (poglavlje The Time Factor in Language, 164.-175.)
 2. Dalibor BROZOVIĆ, O jezičnoj porodici i o standardnim oblicima njezinih članova, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 5, 1963.-1964.; 21.-34
 3. Radoslav KATIČIĆ, Jezična srodnost, u: Jezikoslovni ogledi, 1971.; 143-157
 4. Ranko MATASOVIĆ (2001) Uvod u poredbenu lingvistiku, Matica hrvatska: Zagreb. (odabrana poglavlja)
 5. Mark MAZOWER (2003), Balkan, kratka povijest, Zagreb, uvodni tekst – Imena (3-19 + karte)
 6. Anita PETI-STANTIĆ (2008) Jezik naš i/ili njihov: vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa. Zagreb, Srednja Europa. (odabrana poglavlja)
 7. Anita PETI-STANTIĆ (2013) Hrvatsko jezično pitanje danas: Identiteti i ideologije (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Sue WRIGHT (2004) Language Policy and Language Planning, From Nationalism to Globalisation, New York.
 2. Anita PETI-STANTIĆ (2008) Zašto Balkan? u: Identitet jezika jezikom izrečen, 121-133.