Naziv
Osnove psihološkog savjetovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
118179
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će znati objasniti činitelje koji otežavaju/olakšavaju uspostavu odnosa između savjetovatelja i klijenta. Prepoznat će vlastite osobine koje ih mogu činiti (ne)uspješnim savjetovateljima. Moći će prepoznati znakove klijentova i vlastitog otpora u procesu savjetovanja te načine kojima klijent provjerava može li savjetovatelju vjerovati. Znat će primijeniti temeljne komunikacijske vještine potrebne u procesu savjetovanja: razumijevanje verbalne komunikacije, prepoznavanje znakova neverbalne komunikacije, aktivno slušanje i postavljanje pitanja. Znati će nabrojati i opisati pojedine faze savjetodavnog procesa.
Sadržaj
 1. Definicija psihološkog savjetovanja.
 2. Razlika prema psihoterapiji.
 3. Ciljevi i ishodi savjetovanja.
 4. Preduvjeti za uspješno savjetovanje. Teškoće u uspostavi odnosa savjetovatelj-klijent. Osobine savjetovatelja važne za proces savjetovanja. Klijentovo povjerenje u savjetovatelja. Klijentov otpor. Temeljne komunikacijske vještine u savjetodavnom procesu. Faze savjetovanja.
 5. Teškoće u uspostavi odnosa savjetovatelj-klijent.
 6. Osobine savjetovatelja važne za proces savjetovanja.
 7. Klijentovo povjerenje u savjetovatelja.
 8. Klijentov otpor.
 9. Temeljne komunikacijske vještine u savjetodavnom procesu.
 10. Verbalna i neverbalna komunikacija
 11. Vještina slušanja, aktivno slušanje, postavljjanje pitanja
 12. Faza utvrđivanja problema
 13. Faza postavljanja ciljeva
 14. Faza intervencija
 15. Završavanje savjetovanja

Ishodi učenja
 1. Opisati činitelje koji otežavaju/olakšavaju uspostavu odnosa između savjetovatelja i klijenta.
 2. Prepoznati vlastite osobine koje ih mogu činiti (ne)uspješnim savjetovateljima
 3. Prepoznati znakove klijentova i vlastita otpora u procesu savjetovanja
 4. Prepoznati načine kojima klijent provjerava može li savjetovatelju vjerovati
 5. Demonstrirati temeljne komunikacijske vještine potrebne u procesu savjetovanja: razumijevanje verbalne komunikacije, prepoznavanje znakova neverbalne komunikacije, šutnja, aktivno slušanje i postavljanje pitanja
 6. Razlikovati pojedine faze procesa savjetovanja
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, vježbe
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenosti vještina provodi se tijekom nastave kroz demonstracijske vježbe i igranje uloga. Provjera znanja, stavova i uvjerenja o savjetodavnom procesu provodi se tijekom nastave kroz rasprave i demonstracijske vježbe, pismenim (domaćim) zadaćama i pismenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. i Hudina., B. (1996.). Značaj učinkovite komunikacije u radu pomagača, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, str. 7.- 26.
 2. Arambašić, L. (1996.). Savjetovanje, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, str. 63.-86.
 3. Dryden, W. (1992.). Key issues for counselling in action, Sage, London.
 4. Dryden, W. (1993.). Questions and answers on counselling in action, Sage, London.
 5. Dryden, W. (1993.). Hard-earned lessons from counselling in action, Sage, London.
 6. Hackney, H.L. i Cormier, L.S. (2012.). Savjetovatelj-stručnjak, Naklada Slap, Jastrebarsko
 7. Nelson-Jones, R. (2007.). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Naklada Slap, Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Jull, J. (1995.). Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi, Alinea, Zagreb.
 2. Jull, J. (2006.) Vaše kompetentno dijete: prema novim temeljnim vrijednostima obitelji, Naklada Pelago, Zagreb
 3. Schulz von Thun, F. (2001.). Kako međusobno razgovaramo 1: Smetnje i razjašnjenja, Erudita, Zagreb
 4. Schulz von Thun, F. (2002.). Kako međusobno razgovaramo 2: Stilovi, vrijednosti i razvitak ličnosti, Erudita, Zagreb
 5. Schulz von Thun, F. (2005.). Kako međusobno razgovaramo 3: "Unutarnji tim" i komunikacija primjerena situaciji, Erudita, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar