Naziv
Osnove sanskrtske gramatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
5
Šifra
35951
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe iz stranog jezika
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za čitanje jednostavnijih sanskrtskih tekstova te za poredbeno proučavanje sanskrta.
Sadržaj
 1. Sanskrt u kontekstu razdiobe jezičnih porodica. Povijesni podaci o dolasku Arijaca na indijski potkontinent s obzirom na jezični razvoj. Proučavanje sanskrta u Indiji, u Europi i na našem Sveučilištu.
 2. Općenito o uporabi pisma u staroj Indiji. Najstariji pisani spomenici. Mediji na kojima se zapisivalo. Podrijetlo i pregled devanagarskog pisma.
 3. Načini pisanja suglasnika i samoglasnika na različitim položajima u rečenici. Pregled glasovnog sustava s artikulacijsko-akustičkim osobinama glasova.
 4. Prijevojni stupnjevi i glasovne promjene samoglasnika.
 5. Izvanjski sandhi – glasovne promjene na spojevima riječi.
 6. Unutrašnji sandhi – glasovne promjene pri tvorbi riječi.
 7. Osnove deklinacije – pregled općih padežnih nastavaka i podjela deklinacijskih paradigmi.
 8. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na samoglasnike 1.
 9. Declension (nouns and adjectives) vowel stems 2.
 10. Osnove konjugacije – uvodni pregled glagolskih oblika i tvorbenih postupaka. Pregled konjugacijskih nastavaka.
 11. Prezentski sustav – 10 načina tvorbe prezentske osnove i vremena i načini koji se od nje tvore.
 12. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na suglasnike 1.
 13. Deklinacija (imenice i pridjevi) osnova na suglasnike 2.
 14. Konjugacija – perfekt i futur.
 15. Zamjenička deklinacija 1 (lične i pokazne zamjenice).

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati mjesto sanskrta u indoueropskoj jezičnoj obitelji i važnost otkrića sanskrta za razvoj povijesnoga i poredbenoga jezikoslovlja.
 2. Student će se moći koristiti devanagarskim pismom i prepoznati ligature u devanagarskome pismu.
 3. Student će moći prepoznati glasovne promjene u riječi i između riječi u rečenici.
 4. Student će moći opisati i objasniti imensku i zamjeničku morfologiju i neke elemente sanskrtske glagolske morfologije.
 5. Student će moći primjeniti stečeno znanje iz morfologije i fonologije u prijevodu jednostavnim imenskih rečenica.
 6. Student će moći analizirati morfološko ustrojstvo jednostavnih sanskrtskih rečenica.
 7. u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
Metode podučavanja
Predavanja, zajednički rad sa studentima u analizi domaćih zadaća na satu i konzultacijama, prijevodne vježbe.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata praćenjem dolazaka na nastavu i pisanja domaćih zadaća. U toku semestra održat će se dvije kratke pismene provjere znanja. U završnu ocjenu ulazi redovito pohađanje nastave, redovito pisanje domaćih zadaća, uspjeh na provjerama znanja i uspjeh na semestralnome pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Andrijanić, Ivan (2019.) Gramatika sanskrta. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Stenzler, Adolph Friedrich (1869, /18/1995.), Elementarbuch der Sanskritsprache, Breslau, (18 )Berlin ? New York. Hrv. prijev. 17. izd. Krešimir Krnic, Sanskrtska početnica, Zagreb
 3. Macdonell, Arthur Anthony (/3/1927., pretisci od 1950. do danas), A Sanskrit Grammar for Students, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. Burrow, T. (1955., 32001.), The Sanskrit Language, London, 3Delhi.
 2. Whitney, WiWlliam Dwight (21889., 12th issue 1971., pretisci do danas), Sanskrit Grammar, Cambridge MA.
 3. Whitney, William Dwight (1885., pretisak 1963. i d.), The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives o the Sanskrit Language, New Haven, Delhi.
 4. Morgenroth, Wolfgang (51985.), Lehrbuch des Sanskrit, Leipzig.
 5. Monier-Williams, Monier (1899., pretisci do danas), A Sanskrit-English Dictionary, Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar