Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija za čitanje jednostavnijih sanskrtskih tekstova te za poredbeno proučavanje sanskrta.
Sadržaj
 1. Pregled gradiva obrađenog u prethodnom semestru. Oblici izvedeni iz zamjeničkih osnova (pridjevi i prilozi).
 2. Komparacija pridjeva i deklinacija brojeva.
 3. Konjugacija – pasiv.
 4. Konjugacija – aorist.
 5. Konjugacija – posebna vremena i načini: benediktiv, kondicional, pasivni aorist. Prva provjera znanja.
 6. Tvorba i uporaba participa: participi vremenskih osnova.
 7. Tvorba i uporaba participa: gotovi particip i gerundiv.
 8. Izvedene glagolske osnove (kauzativi, deziderativi, intenzivi i denominativi).
 9. Tvorba, uporaba i značenje imenskih složenica (dvandva i tatpuruṣa).
 10. Tvorba, uporaba i značenje imenskih složenica (karmadhāraya i bahuvrīhi).
 11. Uvježbavanje sintakse. Prijevod i gramatička analiza sanskrtskoga teksta. Druga provjera znanja.
 12. Uvježbavanje sintakse. Prijevod i gramatička analiza sanskrtskoga teksta.
 13. Uvježbavanje sintakse. Prijevod i gramatička analiza sanskrtskoga teksta.
 14. Uvježbavanje sintakse. Prijevod i gramatička analiza sanskrtskoga teksta.
 15. Priprema za ispit. Pregled obrađenih gramatičkih cjelina tijekom godine.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti sve vrste glavnih imenskih i glagolskih paradigama.
 2. Student će moći primjeniti znanja iz sanskrtske fonologije, morfologije i sintakse na prijevod jednostavnijega sanskrtskoga teksta na hrvatski jezik.
 3. Student će moći prepoznati sve gramatičke oblike i glasovne promjene između riječi u sanskrtskoj rečenici.
 4. Student će moći analizirati gramatičke oblike i sintaktičku strukturu sanskrtske rečenice.
 5. Student će moći sastaviti i formuirati vlastiti prijevod jednostavnijega sanskrtskoga teksta na hrvatski jezik.
 6. Student će moči samostalno prevesti sa staroindijskoga i srednjoindoarijskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
Predavanja, zajednički rad sa studentima u analizi domaćih zadaća na satu i konzultacijama, prijevodne vježbe.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata praćenjem dolazaka na nastavu i pisanja domaćih zadaća. U toku semestra održat će se dvije kratke pismene provjere znanja. U završnu ocjenu ulazi redovito pohađanje nastave, redovito pisanje domaćih zadaća, uspjeh na provjerama znanja i uspjeh na semestralnome pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Andrijanić, Ivan (2019.) Gramatika sanskrta. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Stenzler, Adolph Friedrich (1869, /18/1995.), Elementarbuch der Sanskritsprache, Breslau, (18 )Berlin ? New York. Hrv. prijev. 17. izd. Krešimir Krnic, Sanskrtska početnica, Zagreb.
 3. Macdonell, Arthur Anthony (/3/1927., pretisci od 1950. do danas), A Sanskrit Grammar for Students, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. Burrow, T. (1955., 32001.), The Sanskrit Language, London, 3Delhi.
 2. Whitney, William Dwight (21889., 12th issue 1971., pretisci do danas), Sanskrit Grammar, Cambridge MA.
 3. Whitney, William Dwight (1885., pretisak 1963. i d.), The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives o the Sanskrit Language, New Haven, Delhi.
 4. Renou, Louis (31996.), Grammaire sanscrite, Paris.
 5. Morgenroth, Wolfgang (51985.), Lehrbuch des Sanskrit, Leipzig.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar