Naziv
Osnove slovenske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37518
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je uvodnog karaktera i ima za cilj pružanje osnovnih informacija o kanonskim autorima i djelima slovenske književnosti. Analizom reprezentativnih lirskih, dramskih i proznih tekstova, studenti će dobiti uvid u temeljna obilježja književne vrste o kojoj je riječ, kao i općenitijih značajki razdoblja u kojem je djelo nastalo.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljem kolegija, literaturom, dogovori o izradi seminarskog rada.
 2. Periodizacija slovenske književnosti, kratki prikaz književnih vrsta i žanrova te reprezentativnih autora; upoznavanje s dostupnim povijestima slovenske književnosti; recepcija slovenske književnosti.
 3. Razdoblje reformacije u slovenskoj književnosti; važnost reformacije za slovensku književnost i kulturu; Primož Trubar.
 4. Razdoblje baroka i prosvjetiteljstva; žanrovski sustav i društveno-politička uvjetovanost, glavni predstavnici razdoblja; Janez Svetokriški, Anton Tomaž Linhart.
 5. Razdoblje romantizma; temeljne estetske i idejne značajke razdoblja; odnos prema europskom romantizmu i istovremenim književnim tendencijama u ostalim južnoslavenskim književnostima.
 6. Nastavak prethodne teme; France Prešeren – prikaz glavih djela i seminarska interpretacija Sonetnog vijenca.
 7. Razdoblje realizma; specifičnost stilskog sinkretizma i žanrovskog strukturiranja, počeci estetski relevantne proze.
 8. Nastavak prethodne teme; analiza pripovijesti Martin Krpan Frana Levstika.
 9. Razdoblje moderne; dezintegracija realističke strukture, Ivan Tavčar; temeljne estetske značajke razdoblja; Ivan Cankar i slovenska moderna; Cankarevo dramsko stvaralaštvo.
 10. Cankareva neoromantičarska proza - analiza odabranih crtica iz zbirke Vinjete. Odnos tradicionalnog i modernog modusa pripovijedanja.
 11. Odjeci modernizma u slovenskom pjesništvu – A. Gradnik.
 12. Slovenska književnost u međuratnom razdoblju; slovenski ekspresionizam i socijalni realizam; glavni predstavnici i zastupljene književne vrste i žanrovi; analiza drame Slavka Gruma Događaj u mjestu Gogi.
 13. Glavne značajke slovenske međuratne proze i analiza odabrane novele iz zbirke Maske Juša Kozaka.
 14. Nastavak prethodne teme; novorealistička proza P. Voranca, F. Bevka i M. Kranjca i analiza odabrane novele iz zbirke Samorastniki Prežihova Voranca.
 15. Završno predavanje i sinteza.

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u slovenskoj književnosti.
 2. Opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove slovenske književnosti.
 3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova.
 4. Prepoznati i objasniti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnog djela.
 5. Kritički prosuđivati pojedine književne procese i pojavnosti u slovenskoj književnosti.
 6. Upotrijebiti osnovni poredbeni pojmovnik u tumačenju djela slovenske književnosti prema drugim južnoslavenskim kulturama i književnostima.
 7. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 8. usporediti i komentirati povijesne i kulturne procese odabranih južnoslavenskih kultura u južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih interpretacija i izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada tijekom trajanja kolegija, pojedinačna ili grupna prezentacija teme ili teksta u samom kolegiju.
Završno uspmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Antologija slovenske poezije (Izbor, uvod i bilješke Ciril Zlobec), Školska knjiga, Zagreb, 1993. Djela analizirana u seminaru.
 2. Ivan Cesar-Jože Pogačnik, Slovenska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 3. Djela analizirana u seminaru.
Dopunska literatura
 1. Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana, 2002. (i druga izdanja)
 2. Paternu, Boris: Razpotja slovenske proze, Novo mesto, 1993.
 3. Pogačnik, Jože/Zadravec, Franc: Istorija slovenačke književnosti, Beograd, 1973.
 4. Šljivarić, Aleksandar: Panorama novije slovenske proze niz dijakronijsko-tipoloških stilskih odrednica), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 14, str. 79-136, Zagreb, 1976.
 5. Kocijan, Gregor: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana, 1983.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar