Naziv
Osnove socijalne psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51329
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente sociologije sa temeljnim spoznajama iz socijalne psihologije te im omogućiti usporedbu spoznaja iz dviju srodnih disciplina dobivenih ponešto različitom metodologijom
Sadržaj
 1. Definicija i predmet socijalne psihologije. Teorijski pristupi u suvremenoj socijalnoj psihologiji (osnovne postavke biheviorističkog i kognitivističkog pristupa, razlike u psihologijskim i sociologijskim teorijskim pristupima
 2. Metodološki pristupi u socijalnoj psihologiji (karakteristike, prednosti i slabosti metode opažanja, korelacijskog i eksperimentalnog pristupa).
 3. Kultura, norme i vrijednosti. Socijalizacija i internalizacija
 4. Pojam o sebi, samopoštovanje i samoprezentacija
 5. Socijalna percepcija: neverbalna komunikacija, stvaranje dojmova i atribucija uzroka percipiranog ponašanja. Pogreške i pristranosti
 6. Stavovi. Definicija, struktura i funkcija stavova. Priroda i podrijetlo stavova.
 7. Odnos stavova i ponašanja. Mijenjanje stavova
 8. Teorije konzistencije. Persuazivna komunikacija.
 9. Interpersonalna privlačnost: izvori privlačnosti, stvaranje i razvoj veza, kvaliteta veza. Prijateljske i intimne veze.
 10. Agresivno ponašanje: definiranje agresivnosti, teorijska tumačenja, situacijske determinante agresije
 11. Prosocijalno ponašanje i altruizam: teorijski modeli, situacijske determinante
 12. Socijalna moć i socijalni utjecaj: poslušnost, konformizam, pokoravanje autoritetu. Utjecaj manjine na većinu.
 13. Grupa: određenje i glavne karakteristike, vrste i struktura grupa, unutargrupni odnosi i procesi. Uradak u grupi. Rukovođenje: stilovi i osobine vođa.
 14. Međugrupni odnosi. Stereotipi, predrasude i diskriminacija. Uzroci i smanjivanje predrasuda.
 15. Studentski seminari

Ishodi učenja
 1. znati odrediti područje istraživanja i doprinos spoznaja iz socijalne psihologije u odnosu na sociologiju i druge društvene znanosti
 2. objasniti subjektivno tumačenje socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje
 3. prepoznati temeljne psihološke procese, neophodne za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa
 4. objasniti značaj socijalnog utjecaja na čovjekovo kognitivno funkcioniranje, emocionalno doživljavanje i ponašanje
 5. prepoznati i opisati djelovanje grupe na pojedinca, kao i značajke unutargrupnih i međugrupnih odnosa i procesa
Metode podučavanja
Predavanja
seminari i radionice
vježbe
Metode ocjenjivanja
Studenti na početku kolegija upoznati sa zahtjevima kolegija te se tijekom kolegija prati i vrednuje izvršavanje seminarskih zadataka za koji dobivaju dio bodova koji određuje konačnu ocjenu iz kolegija, dok najveći dio nose bodovi dobiveni na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Mate, Zagreb.
 2. Pennington, D.C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Naklada Slap, Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Naklada Slap, Jastrebarsko.
 2. Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California
 3. Myers, D.G. (1993). Social Psychology. McGraw Hill, Inc.
 4. Stephan, C.W. i Stephan, W.G. (1985). Two Social Psychologies. The Dorsey Press, Homewood, Illinois.
 5. Brown, R. (2006). Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Naklada Slap, Jastrebarsko
 6. Cialdini, R.B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Mate, Zagreb
 7. Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.
 8. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Naklada Slap, Jastrebarsko
 9. Čorkalo, D. i Kamenov, Ž. (1999). Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. Izvještaj sa VIII ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Jastrebarsko: Slap
 10. Lugomer-Armano, G., Kamenov, Ž. i Ljubotina, D. (2002). Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj, Izvještaj s XI ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: MABACOM
 11. Tadinac, M., Kamenov, Ž., Jelić, M., i Hromatko, I. (2007). Što ljubavnu vezu čini uspješnom?. Izvještaj s XV ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: FF Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar