Naziv
Osnove sociološke statistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
66156
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Metodičke vježbe
30

Cilj
Upoznati polaznike/ice s osnovnim sadržajima deskriptivne i inferencijalne statistike te omogućiti razumijevanje temeljnih statističkih pojmova i procedura koje se najčešće koriste u sociološkim i srodnim istraživanjima.

Stečena znanja i vještine omogućit će kritičko čitanje i razumijevanje znanstvene literature u kojoj se referiraju rezultati statističke analize te provedbu jednostavnije statističke obrade i analize podataka.
Sadržaj
 1. Pojam statistike i njezin kratki historijat. Statistika i javnost: predrasude vezane uz statistiku; primjeri "loše statistike". Uloga statistike u sociologiji
 2. Pojam mjerenja. Pojam i vrste varijabli. Pojam statističkog skupa. Pojam i vrste statističkih nizova. Formiranje statističkih nizova i uređivanje statističkih podataka
 3. Tablično i grafičko prikazivanje statističkih podataka/nizova
 4. Pojam i vrste mjera centralne tendencije i disperzije
 5. Pojam i vrste mjera asimetrije i oblika raspodjele; Najvažnije teorijske raspodjele. Računanje i uporaba z–vrijednosti
 6. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti. Populacija i uzorak
 7. Statističke procjene
 8. Pojam i vrste hipoteza. Načela testiranja statističkih hipoteza. Pogreške u zaključivanju na temelju statističkih testova. Pretpostavke za provedbu statističkih testova
 9. T–test
 10. Analiza varijance i prateći post–hoc testovi
 11. Hi–kvadrat test i drugi neparametrijski testovi
 12. Regresijska i korelacijska analiza kvantitativnih varijabli
 13. Pearsonov koeficijent korelacije
 14. Koeficijenti korelacije za ordinalne i nominalne varijable
 15. Parcijalna korelacija;.Interpretacija koeficijenata korelacije

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove deskriptivne i inferencijalne statistike
 2. Opisati podatke primjerenim statističkim pokazateljima i sažeto ih tablično i grafički prikazati
 3. Postaviti valjane statističke hipoteze
 4. Odabrati statističke procedure primjerene različitim vrstama podataka/varijabli i primijeniti ih u statističkoj analizi
 5. Samostalno provesti jednostavniju statističku analizu podataka primjenom u sociologiji uobičajenih procedura univarijatne i bivarijatne statistike
 6. Razumjeti i valjano upotrijebiti ispise statističkih analiza generirane uobičajenim statističkim programskim paketima
 7. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju
 8. Ocijeniti kvalitetu radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize
 9. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju
(2) Zadavanje i komentiranje tjednih vježbi i zadaća koje polaznici/ice samostalno rješavanju i predaju na ocjenu
Metode ocjenjivanja
Ocjena se određuje na temelju bodova ostvarenih:
(1) na pisanom ispitu
(2) trima kolokvijima tijekom semestra
(3) rješavanjem zadaća i vježbi.

Obavezna literatura
 1. Kolesarić, Vladimir i Petz, Boris (1999). Statistički rječnik: tumač statističkih pojmova. Jastrebarsko: Naklada Slap. (pojmovi obrađeni u nastavi)
 2. Petz, Boris (2004). Osnove statistike za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. (5. izdanje). (poglavlja 1, 2–11, 13–15, 17–20)
 3. Šošić, Ivan (2005). Statistika : udžbenik za srednje škole. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja 1–4, 6)
Dopunska literatura
 1. Blalock, Hubert M. (1979). Social statistics. New York [etc.]: McGraw–Hill Book Company. Pogl. 1–9, 12, 13, 15–18, 22).
 2. Howell, David C. (1999). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. Pacific Grove: Duxbury Pres : An International Thomson Publishing Company. Pogl. 1–7, 9, 11, 18.
 3. Serdar, Vladimir i Šošić, Ivan (1981). Uvod u statistiku. Zagreb: Školska knjiga. Uvod (str. 1–7), I. dio (str. 9–109).
 4. Šošić, Ivan (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja 1–10, 11.6, 12).

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar