Naziv
Osnove sociološke statistike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36006
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Metodičke vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Polaznici se upoznaju s temeljnim pojmovima inferencijalne i bivarijatne statistike. Uče i usvajaju logiku statističkog testiranja i njezinu primjenu u istraživanju masovnih pojava. Savladavaju osnove korelacijske analize i način interpretacije različitih koeficijenata korelacije. Putem redovitih tjednih zadataka vježbaju odgovarajuće statističke procedure i načine statističkog interpretiranja jednostavnih i složenih istraživačkih problema.
Sadržaj
 1. ANOVA (nastavak) Jednadžba analize varijance.
 2. Koraci u provođenju ANOVA-e. Testiranje homogenosti. F- test. Testovi multiple komparacije. Scheffeov test.
 3. Hi-kvadrat test. Hi-kvadrat distribucija. Testiranje hipoteze o nezavisnosti nominalnih varijabli
 4. Testiranje hipoteze o obliku distribucije. McNemarin test. Neparametrijske mjere asocijacije.
 5. Pojam korelacije. Linearna korelacija. Regresijski model. Dijagram raspršenja. Regresijski pravci. Standardna pogreška prognoze.
 6. Pearsonov koeficijent korelacije. Koeficijent determinacije. Računanje Pearsonove korelacije.
 7. Spearmanov koeficijent rang-korelacije. Point-biserijalni koeficijent korelacije.
 8. Interpretacija koeficijenta korelacije. Lažne i besmislene korelacije. Parcijalna korelacija. Podgrupe s različitim prosjecima.
 9. Interpretacija koeficijenta korelacije (nastavak). Korelacija i kauzalna interpretacija Zaključno razmatranje i evaluacija kolegija.
 10. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju. Hipoteze. Vrste statističkih hipoteza. Valjane i nevaljane hipoteze.
 11. Testiranje hipoteza. Statistički test. Parametrijski i neparametrijski testovi. Temeljna struktura statističkog testa.
 12. Vrste statističkih procjena. Procjena parametara populacije. Studentova t-distribucija. Interval pouzdanosti. Procjena proporcije populacije. Margina pogreške.
 13. Studentov t-test. Zavisni i nezavisni uzorci. t-test za zavisne uzorke.
 14. t-test za nezavisne uzorke. Testiranje homogenosti varijanci. F-test. F-distribucija
 15. ANOVA. Pojam varijacija. Protumačene i neprotumačene varijacije. Testiranje hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina populacija.

Ishodi učenja
 1. Postaviti valjane statističke hipoteze
 2. Primijeniti centralni granični teorem i logiku inferenacijalnog zaključivanja pri generalizaciji nalaza s uzorka na populaciju
 3. Odabrati i primijeniti statističke procjene primjerene različitim vrstama podataka/varijabli
 4. Odabrati i primijeniti statističke testove primjerene različitim vrstama podataka/varijabli – testirati različite vrste hipoteza
 5. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju
 6. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima
Metode podučavanja
- Predavanja uz PowerPoint prezentacije primjera istraživanja.
- Vježbe koje se izvode uz pomoć nastavnika.
- Vježbe koje se izvode samostalnim radom studenata/studentica (zadaće).
Metode ocjenjivanja
- 3 kolokvija tijekom semestra
- pismeni ispit (moguće oslobođenje uz uvjet položena sva 3 kolokvija s uspjehom većim od 40%)
- usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Petz, B. Osnove statistike za nematematičare. Zagreb: Šk. knjiga, 1997.
 2. Serdar, V. i/ ili Šošić, I. Osnove statistike. Zagreb: Školska knjiga, (bilo koje izdanje).
 3. Materijali i skripte na Omegi
Dopunska literatura
 1. Kolesarić, V., Petz, B. Statistički rječnik tumač statističkih pojmova. Zagreb : Naklada Slap, 1999.
 2. Everitt, B. S. The Cambridge Dictionary of Statistics, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1992.
 3. Vogt, W. P. Dictionary of Statistics & Methodology, 2nd ed. London : Sage Publications, Inc., 1998.
 4. Blalock, H., M. Social Statistics. New York : McGraw Hill, 1979

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar