Naziv
Osnove specijalne pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66639
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta omogućiti studentima navođenje polazišta inkluzije u kontekstu obrazovnih politika, bitnih pretpostavki i dimenzija inkluzivnoga odgoja i obrazovanja, osnovne terminologije i klasifikacije različitih odgojno-obrazovnih potreba te naposljetku detaljno tematiziranje skupina vrsta teškoća (oštećenja vida, oštećenja sluha, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju, oštećenja organa i organskih sustava, intelektualne teškoće itd.).
Sadržaj
 1. Specijalna pedagogija kao znanstvena disciplina: predmet, područje, sadržaj, zadaci i metode
 2. Individualne sličnosti i razlike u razvoju djece i mladeži (intravarijabilitet i intervarijablilitet), vrste odstupanja u razvoju i područja razvojnih teškoća: osnovne osobine djece s teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju i darovite djece
 3. Posebne potrebe djece i mladeži s oštećenjima intelektualnih funkcija
 4. Posebne potrebe djece i mladeži s autizmom
 5. Posebne potreba djece i mladeži s oštećenjem vida i sluha
 6. Posebne potreba djece i mladeži s poremećajima govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju
 7. Posebne potreba djece i mladeži s oštećenjem stato-motorike (tjelesni invaliditet)
 8. Ustanove za specijalni odgoj
 9. Zadaci specijalnih pedagoga
 10. Ustroj odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama
 11. Modeli odgojne integracije
 12. Socijalna i funkcionalna integracija
 13. Osnovne karakteristike djece/učenika s poremećajima u ponašanju
 14. Osnovne karakteristike darovite djece
 15. Značaj i oblici integracije/inkluzije djece i mladeži u redovni odgojno-obrazovni sustav

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u specijalnu pedagogiju, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Učinkovito i djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, po mjeri svih učenika, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integrativnu odgojno-obrazovnu praksu
 3. Samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrativni kurikulum u okviru diferenciranog pristupa učenicima s posebnim potrebama
 4. Prosuditi kritički odnos prema aktualnim dosezima specijalne pedagogije i integrativne odgojno-obrazovne prakse
 5. Razviti sposobnost kreiranja pedagoški osmišljenih aktivnosti koje su u funkciji integracije učenika s posebnim potrebama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju redovno pohađati nastavu, održati grupno seminarsko izlaganje, predati samostalni pismeni rad te položiti dva kolokvija ili pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bouillet, D. (2010), Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Hrvatić, N. (2004), Udžbenici za učenike s posebnim potrebama, U: Halačev, s. (ur.) Udžbenik i virtualno okruženje, (str. 121-126), Zagreb, Školska knjiga.
 3. Kostelnik, M., Onaga, E., Rohde, B., Whiren, A. (2004), Djeca s posebnim potrebama, Zagreb, Educa.
 4. Zrilić, S. (2011), Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, Zadar, Sveučilište u Zadru.
Dopunska literatura
 1. Blažević Simić, A. (2012), Obrazovne politike i pristupi promicanju raznolikosti. U: Posavec, K., Sablić, M. (ur.), Pedagogija i kultura, sv. 3. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 31-38.
 2. Hrvatić, N. (2008), Vseživljenjsko izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 1(2):45-50.
 3. Jensen, E. (2004), Različiti mozgovi, različiti učenici, Zagreb, Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar