Naziv
Osnove zaštite muzejskih zbirki
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52659
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osnovni pojmovi i definicije vezane uz zaštitu unutar grane muzeologije. Pojmovi i definicije vezane uz restauratorsko konzervatorsku djelatnost. Povijest konzervatorsko-restauratorske struke. Povijesni i suvremeni primjeri konzervatorskog rada. Zaštita u muzejima i zbirkama kroz povijest.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; pojam zaštite u muzejima i baštinskim institucijama
 2. Pojam zaštite unutar muzeološkog teorijskog okvira; konzervatorsko-restauratorska struka i problem terminologije
 3. Pojam zaštite unutar muzeološkog teorijskog okvira; konzervatorsko-restauratorska struka i problem terminologije; odabrani primjeri
 4. Etika postupanja i etički kodeks za muzeje i baštinske institucije
 5. O pojmu restauriranja u povijesnom i teorijskom okviru; konzervatorsko restauratorska načela i obziri
 6. Značenja i definicije pojmova “konzerviranje” i “restauriranje” kroz povijest i danas
 7. Definicija spomenika kulture, kulturnog dobra, kulturne baštine i svjetske baštine (UNESCO)
 8. Povijest zaštite; prve civilizacije, antička Grčka i Rim
 9. Povijest zaštite zbirki u srednjem vijeku i odabrani primjeri
 10. Povijest zaštite zbirki u renesansi i odabrani primjeri
 11. Povijest zaštite zbirki u baroku i odabrani primjeri
 12. Povijest zaštite zbirki u klasicizmu i odabrani primjeri
 13. Povijest zaštite zbirki u romantizmu; restauratorski i konzervatorski romantizam; stilska obnova
 14. Povijest zaštite zbirki u prvoj polovici 20. stoljeća
 15. Završno predavanje; analiza seminarskih radova, završna diskusija

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam zaštite unutar muzeološkog teorijskog okvira
 2. Objasniti konzervatorsko-restauratorsku terminologiju
 3. Razlikovati konzervatorsko-restauratorske koncepte kroz povijest
 4. Opisati suvremenu metodologiju istraživanja i dokumentiranja baštine
 5. Analizirati suvremene konzervatorsko-restauratorske probleme
 6. Interpretirati konzervatorsko-restauratorska rješenja odabranih primjera iz prakse
 7. Vrednovati konzervatorsko-restauratorska rješenja
 8. Razumjeti osnovni plan konzervatorsko-restauratorskih radova na izdvojenom baštinskom projektu
 9. Organizirati/planirati suradnju sa stručnjacima iz područja zaštite baštine
 10. Provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 11. Upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 12. Demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 13. Provoditi programe zaštitite građe i podataka
 14. Razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 15. Opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalno istraživanje i rasprave unutar predavanja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit 60% i seminarski rad 40%.

Obavezna literatura
 1. Maroević, I. Uvod u muzeologiju, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 1993. • Poglavlje o zaštiti, str. 169-185
 2. Vokić, D. (ur.) Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada, K-R Centar, Dubrovnik - Zagreb, 2007. • Denis Vokić „Put do suvremene konzervatorsko-restauratorske struke i problemi terminologije" • Paul Philippot „Restauriranje iz perspektive humanističkih znanosti" • Cesare Brandi „Teorija restauriranja I.", „Teorija restauriranja II." i „Teorija restauriranja III." • William Morris „Manifest društva za zaštitu starih građevina" • Denis Vokić „Metodologija konzervatorsko-restauratorskog rada"
 3. Špikić, M. (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, IPU, Zagreb, 2006. • Quatremere de Quincy „Restauriranje, Restaurirati, Restituriranje, Ruina, Ruine, Spomenik" • Viollet-le-Duc „Restauriranje" • John Ruskin „Luč pamćenja" • Camillo Boito „Restauriranja u arhitekturi"
 4. Marasović, T. Kulturna baština (svezak 2), Veleučilište, Split, 2002. • Poglavlje: Zaštita graditeljskog i umjetničkog naslijeđa, str. 179-222
Dopunska literatura
 1. Jokilehto, J. A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford etc., 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar