Naziv
Pedagogija adolescencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51385
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati razvojne osobine i (ne)tipična ponašanja u adolescenciji. Shvatiti i prepoznati razvojno primjerene reakcije i ponašanja adolescenata te mogućnosti i načine pedagoškog odnosno odgojno-socijalnog utjecaja na tijek razvoja adolescenta. Po završetku kolegija studenti će biti u mogućnosti: dati pregled osnovnih razvojnih osobina adolescenata; kritički promišljati i raspravljati o socijalnim i odgojnim činiteljima razvoja u adolescenciji; steći znanje o različitim oblicima neprilagođenog ponašanja adolescenata; postići osnovne kompetencije pedagoškog rada s adolescentima i roditeljima adolescenata.
Sadržaj
 1. Pojam, srodni pojmovi (pubertet, mladost) i razvojne karakteristike: tjelesne, kognitivne, emocionalne, socijalne
 2. Pedagoška povijest djetinjstva i adolescencije
 3. Adolescenti u socijalnom kontekstu: pristupi proučavanju adolescencije, generacijske skupine, produženo trajanje adolescencije
 4. Adolescenti u teorijskom kontekstu: od bioloških do teorija kulture
 5. Kognitivni razvoj: obrada informacija, donošenje odluka i pitanja procjene
 6. Formiranje identiteta
 7. Razvoj moralnih vrijednosti
 8. Ponašanja i stavovi vezani uz zdravlje
 9. Seksualne vrijednosti i ponašanja
 10. Socijalni razvoj: promjena u karakteru prijateljskih i romantičnih odnosa
 11. Adolescentsko društvo, kultura i subkultura
 12. Adolescenti i njihove obitelji; odnos roditelja i adolescenata
 13. Najčešći poremećaji u ponašanju u adolescenciji
 14. Mogućnosti i oblici pedagoške prevencije i intervencije
 15. Pedagogija adolescencije: predmet, sadržaj, istraživanje i polje praktičnog djelovanja

Ishodi učenja
 1. Opisati pedagogiju adolescencije kao znanstvenu disciplinu.
 2. Definirati i klasificirati temeljne pojmove razdoblja adolescencije.
 3. Objasniti pojmovno određenje adolescencije kroz razvojna razdoblja te raščlaniti socijalno-ekološke činitelje i odgojne utjecaje.
 4. Objasniti razvojne karakteristike i preispitati oblike i uzroke ponašanja karakterističnih za razdoblje adolescencije.
 5. Razlikovati i identificirati razvojno-pedagoške teškoće u adolescenciji.
 6. Navesti i procijeniti mogućnosti i načine odgojnog i socijalnog djelovanja na tijek razvoja adolescenta te preporučiti pedagoške intervencije.
Metode podučavanja
predavanja
seminari i radionice
samostalni zadaci
mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine:
pohađanje i aktivnost na nastavi (10 bodova),
priprema seminarksog rada (10 bodova)
prezentacija seminarskog rada (10 bodova)
pismeni ispit (20 bodova).
Maksimalan broj bodova iznosi 50. Studenti koji postignu od 45 do 50 bodova postižu izvrstan uspjeh. Od 39 do 44 boda vrlo dobar. Od 33 do 38 bodova je dobar uspjeh. Od 27 do 32 boda je dovoljan uspjeh. 26 bodova i manje nije dovoljno za prolaznu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Bastašić, Z. (1995, 2002), Pubertet i adolescencija. Školska knjiga, Zagreb
 2. Glasser, W. (2002), Nesretni tinejdžeri. Alineja, Zagreb
 3. Gudjons, H. (1994), Pedagogija – temeljna znanja. Educa, Zagreb, (peto pogl., str. 93-122)
 4. Lacković-Grgin, K. (2006), Psihologija adolescencije. Slap, Jastrebarsko
 5. Maleš, D. (1995), Između djetinjstva i zrelosti. Temposhop, Đakovo
 6. Rice, F. P,, Dolgin, K. G. (ed.) (2008), The adolescent: development, relationships, and culture, 12th edition. Boston: Pearson/Allyn and Bacon. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Berk, L.E. (2008), Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap (poglavlje, Adolescencija, str. 343-410)
 2. Brajša, P. (1994), Spolnost, dijete, škola. Zagreb: Školske novine
 3. Nikolić, S., Marangunić, M., (2004), Dječja i adolescentna psihijatrija. Zagreb: Školska knjiga. (osobito poglavlja 3, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 28, 32)
 4. Perasović, B. (2001), Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 5. Rudan, V. (2003), Zaokupljenost sobom u adolescenciji. Zagreb: Klinika za pedijatriju
 6. Tomić-Koludrović, I., Leburić, A. (2001), Skeptična generacija. Zagreb: AGM

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar