Naziv
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
36698
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U okviru kolegija studenti će steći temeljne spoznaje o cjeloživotnom učenju i obrazovanju. Na kraju kolegija studenti će biti osposobljeni za analizu razvoja u području teorije i prakse cjeloživotnog učenja i obrazovanja u Hrvatskoj i u međunarodnom obrazovnom prostoru. Uz to će razviti potrebu za trajnim osobnim profesionalnim razvojem.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Terminološka određenja cjeloživotnog učenja i obrazovanja.
 3. Memorandum o cjeloživotnom učenju Europske Unije i drugi ključni dokumenti o implementaciji cjeloživotnog učenja u zemljama članicama Europske Unije.
 4. Cjeloživotno učenje i obrazovanje u programima međunarodnih organizacija. Europa kao društvo znanja.
 5. Genealogija cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Koncepcije društva koje uči, organizacije koja uči i društva znanja.
 6. Cjeloživotno učenje i obrazovanje u Hrvatskoj.
 7. Promjene u obrazovanju utemeljene na koncepciji cjeloživotnog učenja i obrazovanja.
 8. Odnos između inicijalnog obrazovanja i kasnijeg stručnog usavršavanja
 9. Odnos između teorije i prakse
 10. Profesionalne i stručne kompetencije nastavnika potrebne za cjeloživotno obrazovanje
 11. Cjeloživotno učenje i obrazovanje pedagoga i nastavnika.
 12. Refleksivna praksa kao način kontinuiranog stručnog usavršavanja učitelja
 13. Žene i cjeloživotno obrazovanje; grupna aktivnost: izvori rodne nejednakosti u cjeloživotnome obrazovanju
 14. Relevantni izvori i institucije za proučavanje problema vezanih za cjeloživotno učenje i obrazovanje.
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti terminološka i pojmovna određenja cjeloživotnog obrazovanja
 2. navesti i protumačiti osnovne koncepte cjeloživotnog učenja i obrazovanja
 3. objasniti njihov doprinos u suvremenom cjeloživotnom obrazovanju
 4. objasniti njihov doprinos u suvremenom cjeloživotnom obrazovanju
 5. ustanoviti osnovne implikacije cjeloživotnog obrazovanja na obrazovnu politiku i praksu obrazovanja
 6. ustanoviti osnovne implikacije cjeloživotnog obrazovanja na obrazovnu politiku i praksu obrazovanja
 7. razvijati vještine kritičke analize različitih izvora i materijala
Metode podučavanja
U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dryden, G. i J. Vos, Revolucija u učenju. Zagreb: Educa, 2001.
 2. Medel-Anonuevo, Carolyn, Lifelong Learning Discourses in Europe. Hamburg: UNESCO Institute for Education
 3. Senge, M. P. et al., Schools That Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators?. New York: Doubleday, 2000.
 4. "Memorandum o cjeloživotnom učenju". 2000.
Dopunska literatura
 1. OECD, Knowledge Management in the Learning Society. Paris: OECD, 2001.
 2. HAZU, Deklaracija o znanju. Zagreb: HAZU,2002. i HAZU, Hrvatska temeljena na znanju. Zagreb: HAZU, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar