Naziv
Pedagogija ranog djetinjstva
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35976
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim znanstvenim spoznajama o ranom odgoju i obrazovanju. Na temelju stečenog znanja očekuje se razvijanje sposobnosti za interpretiranje tih fenomena s teorijske i praktične razine te spoznavanje, razumijevanje i primjena suvremenih spoznaja o djeci rane dobi, uočavanje njihove praktične primjene, osposobljavanje studenata za samostalan i kritički odnos prema korištenoj literaturi, razvijanje sposobnosti za refleksiju i samorefleksiju odgojno-obrazovne prakse.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Pedagogija ranog djetinjstva kao sustav znanstvenih činjenica, istraživačkih metoda i znanstvenih teorija
 3. Odnos odgoja, razvoja i socijalizacije, odgoj kao čimbenik razvoja djeteta, odgoj kao distinktivno svojstvo čovjeka
 4. Društvena i kulturna uvjetovanost odgoja rane dobi u obitelji i izvan obiteljskog konteksta
 5. Povijesni prikaz ranog odgoja u obitelji i u institucijama. Suvremene pedagoške koncepcije.
 6. Humanistički usmjeren kurikulum
 7. Pedagogija dječje igre i značaj igre za odgoj djece rane dobi
 8. Učenje djece rane dobi, konstruiranje i sukonstruiranje znanja
 9. Značaj materijalnog i socijalnog okruženja za učenje i razvoj djeteta rane dobi
 10. Socijalne i emocionalne dimenzije razvoja i učenja djece
 11. Utjecaj okruženja na govorni razvoj djeteta
 12. Ustanova kao važan čimbenik u razvijanju kurikuluma
 13. Kultura ustanove
 14. Uloga odgajatelja u dječjim aktivnostima
 15. Analiza studentskih pisanih uradaka. Rasprava. Analiza i vrednovanje rada profesorice i studenata. Priprema završnoga ispita.

Ishodi učenja
 1. Razložiti suvremene znanstvene spoznaje o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. Definirati i interpretirati osnovne fenomene ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 3. Analizirati spoznaje o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju s teorijske i praktične razine
 4. Diskutirati o različitim paradigmama i koncepcijama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 5. Prepoznati primjere razvojno primjerene prakse za djecu rane i predškolske dobi
 6. Pokazati osposobljenost za samostalan i kritički odnos prema korištenoj literaturi
Metode podučavanja
U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gopnik,A. i dr. (2003.):Znanstvenik u kolijevci. Zagreb, Educa. (str. 23-172.)
 2. Miljak,A. (1996) : Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Zagreb, Persona
 3. Šagud,M. (2004.): Odgajatelj u dječjoj igri. Zagreb, Školske novine.(str.11-123.)
Dopunska literatura
 1. Slunjski. E. (2001) :Integrirani predškolski kurikulum. Zagreb, Mali profesor
 2. Anning.A.;Cullen,J.; Fleer.M. (2004.) (eds. ) :Early Childhood Education :Society and Culture. London, Sage pub.
 3. Mortimore.P. (ed.) (2000.) :Understanding Pedagogy. London, Paul Chapman. pub.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar