Naziv
Pedagoška dijagnostika
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52623
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studenate da prate dječji razvoj i evaluiraju vlastiti rad koristeći različita dijagnostička sredstva. Osposobiti studente da kompetentno sudjeluju u procesu dijagnosticiranja razvojnih posebnosti djece/učenika, a posebice djece s posebnim potrebama. Osposobiti studente da prepoznaju i razumiju povezanosti kontinuiranog praćenja i vrednovanja rada nastavnika s kvalitetom odgojno-obrazovnog procesa.
Sadržaj
 1. • Pojam pedagoške dijagnostike, svrha dijagnosticiranja i praćenja dječjeg razvoja i procesa odgojno-obrazovnog rada
 2. • Različiti modeli dijagnostike u pedagogiji
 3. • Elementi dijagnostičkog procesa
 4. • Instrumenti koji se koriste u pedagoškoj dijagnostici
 5. • Metode i tehnike dijagnosticiranja
 6. • Sumativna i formativna evaluacija
 7. • Dijagnostika u funkciji savjetodavnog i terapijskog rada
 8. • Mogućnosti korištenja koncepta zone sljedećeg razvoja kao dijagnostičkog sredstva
 9. • Pedagoško viđenje, razumijevanje i tumačenje pedagoških situacija
 10. • Povezanost kontinuiranog (samo)vrednovanja nastavnika i unapređenja kvalitete njegova pedagoškog rada
 11. • Dijagnostičke kompetencije nastavnika
 12. • Kriteriji kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa
 13. • Načini vrednovanja vrtića/škole
 14. Mogući problemi u postupcima procjene i samoprocjene
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. izdvojiti, analizirati i sistematizirati temeljne karakteristike i posebnosti pojedinih razina formalnoga, neformalnoga i informalnoga obrazovanja
 2. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja u profesionalnome kontekstu
 3. izdvojiti osnovne postupke obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima, analizirati, interpretirati i evaluirati statističke pokazatelje te formulirati smjernice za pedagošku dijagnostiku u svrhu evaluacije odgojno-obrazovne prakse
 4. demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
Metode podučavanja
-predavanja
-seminari i radionice
-samostalni zadaci
-mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju zadovoljiti prolazni prag u svih pet navedenih područja:
-pohađanje nastave
-seminarski rad
-kritički osvrt
-pismena analiza
-pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1) Vizek-Vidović V., Vlahović-Štetić V., Rijavec M., Miljković M., Psihologija obrazovanja, IEP, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja) 2) Dryden G., Vos J., Revolucija u učenju, Educa, Zagreb, 2001. 3) Jensen E., Supernastava, Educa, Zagreb, 2003. 4) Armstrong T., Višestruke inteligencije u razredu, Educa, Zagreb, 2006. (odabrana poglavlja) 5) Jensen E., Poučavanje s mozgom na umu, Educa, Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. 1. Matijević M., Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja) 2. Green B., Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola, Alinea, Zagreb, 1996. (odabrana poglavlja) 3. Glasser W., Kvalitetna škola, Educa, Zagreb, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar