Cilj
Upoznavanje razdoblja i pravaca talijanske književnosti, od početaka do suvremenosti. Stjecanje temeljnih znanja iz talijanske metrike, versifikacije i stilistike te razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku.
Sadržaj
 1. Kultura i književnost 13. stoljeća (Duecento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, vjerska književnost i hagiografski žanrovi, enciklopedijsko – didaktička književnost, Sicilska škola, Toskanska škola, Dolce stil nuovo, pojava i razvoj novele kao vrste. Kultura i književnost 14. stoljeća (Trecento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, komično-realistička poezija, žanrovi, predhumanizam.
 2. Tema: Dolce stil nuovo u kontekstu srednjovjekovne ljubavne lirike. Čitanje i interpretacija: Dante Alighieri: Tanto gentile e tanto onesta pare (iz: Vita nuova, pogl. XXVI). Seminarsko čitanje: Dante Alighieri: Amor e l'cor gentil sono una cosa (iz Vita nuova, pogl. XX).
 3. Tema: srednjovjekovna alegorijska književnost, figuralni realizam, Dante. Čitanje i interpretacija: Dante Alighieri, Inferno, Canto I (iz: Divina Commedia). Seminarsko čitanje: Dante Alighieri, Inferno, Canto XXXIII (iz: Divina Commedia).
 4. Tema: Petrarca i predhumanizam, Petrarkin petrarkizam. Čitanje i interpretacija: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (iz: Canzoniere, 1). Seminarsko čitanje: Chiare, fresche e dolci acque (iz: Canzoniere, 126).
 5. Tema: razvoj novele kao vrste, Giovanni Boccaccio, Decameron. Čitanje i interpretacija: G. Boccaccio, Chichibio cuoco (Decameron, VI/4). Seminarsko čitanje: G. Boccaccio, Federigo degli Alberighi (Decameron, V/9).
 6. Kultura i književnost 15. stoljeća (Quattrocento): povijesne prilike, glavni predstavnici i djela, humanizam i renesansa, rasprava o jeziku, žanrovski sustav. Razvoj talijanske epike. Kultura i književnost 16.stoljeća (Cinquecento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, rasprava o jeziku, petrarkizam, traktatistika, talijansko kazalište.
 7. Tema: epski spjev u talijanskoj renesansi, Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Čitanje i interpretacija: L. Ariosto, Proemio (pjevanje I, oktave 1-2). Seminarsko čitanje: L. Ariosto, Tristezza e pazzia d'Orlando (pjevanje XXIII, 13 oktava).
 8. Prvi kolokvij iz Periodizacije talijanske književnosti
 9. Tema: epski spjev u razdoblju manirizma, Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Čitanje i interpretacija: T. Tasso, Proemio (pjevanje I, oktave 1-2). Seminarsko čitanje: Canto dodicesimo (dvoboj Clorinde i Tancredija, Clorindina smrt, pjevanje XII, oktave 47-69).
 10. Kultura i književnost 17.stoljeća (Seicento): povijesne prilike, glavni predstavnici i djela, talijanski barok, talijanska filozofija, ostali žanrovi. Kultura i književnost 18.stoljeća (Settecento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, prosvjetiteljstvo, autobiografski žanrovi, reforma talijanskog kazališta, predromantizam.
 11. Kultura i književnost 19.stoljeća (Ottocento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, romantizam, uspon romana kao vrste, neoromantizam i Scapigliatura, verizam, književnost namijenjena djeci. Kultura i književnost na prijelazu stoljeća: dekadentizam, simbolizam i relativizam, glavni predstavnici i djela.
 12. Tema: specifičnosti talijanskog romantizma, idile i anti-idile, povijesni i kozmički pesimizam Giacoma Leopardija. Čitanje i interpretacija: G. Leopardi, L'infinito (iz zbirke Canti). Seminarsko čitanje: G. Leopardi, Il sabato del villaggio (iz zbirke Canti).
 13. Dogovor o praćenju kolegija, pripremama i studentskim obavezama, pregled literature. Informacije u svezi seminarskih čitanja, seminarskog rada i rokova za dovršavanje. Informacije o kolokvijima i ispitu.
 14. Kultura i književnost 20. stoljeća (Novecento): povijesne i zemljopisne prilike, glavni predstavnici i djela, sutonjačka poezija, futurizam, pjesništvo izvan književnih pravaca, hermetizam i oko njega, proza izvan književnih pravaca, neorealizam, neoeksperimentalizam, neoavangarda, postmodernizam.
 15. Tema: osobine moderne poezije, Ungarettijeva poetika čiste poezije, nominalni stil. Čitanje i interpretacija: Giuseppe Ungaretti, Fratelli, Sono una creatura, Veglia, Soldati, L'isola. Seminarsko čitanje: Giuseppe Ungaretti, I fiumi.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati tijek povijesti talijanske književnosti, nabrojiti najvažnije autore i djela, te opisati značajke pojedinih književno-povijesnih razdoblja.
 2. Studenti će moći razlikovati književne žanrove, sažeti osobine pojedinih žanrova, identificirati najvažnije stilske figure i interpretirati književno djelo iz različitih razdoblja talijanske književnosti.
 3. Studenti će znati opisati i temeljne kulturno-povijesne osobine talijanskoga društva od 13. stoljeća do suvremenosti.
Metode podučavanja
Predavanja na hrvatskom jeziku uz čitanje i interpretaciju tekstova na talijanskome izvorniku; zatim tjedna seminarska čitanja odabranih izvornih tekstova, uz korištenje sekundarne literature te pisanje seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja na polovici kolegija (1. kolokvij u 9. tjednu nastave) i na kraju kolegija (2. kolokvij ili ispit) u obliku pismene provjere u 3 pitanja (popis pitanja dostupan na web stranicama odsjeka). Zaključna ocjena rezultat je ukupnog zalaganja polaznika (dolasci, seminarska čitanja, seminarski rad i uspjeh na kolokvijima ili ispitu). Studentima se daje prilika da usmeno odgovaraju za višu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Dante Alighieri: Vita nuova, Divina CommediaFrancesco Petrarca, CanzoniereGiovanni Boccaccio, DecameronLudovico Ariosto, Orlando furiosoTorquato Tasso, Gerusalemme liberataGiacomo Leopardi, Canti,Operette moraliGiovani Pascoli, Myricae, Canti di Cas
 2. Guglielmino-Grosser, Il sistema letterario, Principato, Milano Škreb-Stamać, Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Guido Baldi, Silvia Giusso, Dal testo alla storia, dalla storia al testo, Paravia, Torino, 1995 Brioschi-Di Girolamo, Manuale di letteratura italiana, vol. 1-4, Bollati Boringhieri, MilanoGibellini, Oliva, Tesio, Lo spazio letterario, La Scuola, Brescia,1991.Ceserani - de Federicis, Il materiale e l'immaginario, Loescher, Torino, 1984.Anceschi, Luciano, Poetiche del Novecento in Italia, Paravia, Torino, 1972. Čale, Frano, Taijanska lirika od postanka do Tassa,Matica Hrvatska, Split, 1968.Ferroni, Giulio. Storia della letteratura italiana (1-4), Einaudi scuola, Milano, 1991. Friedrich, Hugo, Struktura moderne lirike, Stvarnost, Zagreb, 1989.Machiedo, Mladen, O modusima književnosti: transtalijanistički kompendij, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2002.Machiedo, Mladen, Sotto varie angolazioni, Erasmus, Zagreb, 1997.Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Matica Hrvatska, Zagreb, 2004.
 2. Lausberg, Heinrich, Elementi di retorica, il Mulino, Bologna, 1976.Marchese, Angelo, Dizionario di retorica e di stilistica, Mondadori, Milano, 1995.Mortara Garavelli, Bice, Manuale di retorica , Milano, Bompiani, 1989. Santagostini, Mario, Il manuale del poeta, Mondadori, Milano, 1990.Solar, Milivoj Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar