Naziv
Planski jezici
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
86824
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
stjecanje znanja o povijesti planskih jezika i njihovim sistemskolingvističkim aspektima te uvida u predmet i metode interlingvistike; komparativna analiza leksičkog fonda esperanta s leksikom romanskih i germanskih jezika; usvajanje osnovnih znanja o strukturama i elementima esperanta te stjecanje elementarne komunikacijske kompetencije u esperantu
Sadržaj
 1. Problemi međunarodne komunikacije
 2. Predmet i metode interlingvistike
 3. Povijesni aspekti planskih jezika
 4. Klasifikacije planskih jezika
 5. Geneza i povijest esperanta
 6. Sociolingvistički aspekti esperantske jezične zajednice
 7. Ustroj esperanta: Izgovor i pisanje, imenice
 8. Ustroj esperanta: Glagoli, pridjevi, akuzativ, zamjenice
 9. Ustroj esperanta: Izvedenice i složenice
 10. Ustroj esperanta: Prilozi, prijedlozi, imperativ, sufiksi -ul, -ej, -ebl
 11. Ustroj esperanta: Brojevi, komparacija pridjeva, sufiksi -ind, -et, -eg, -iĝ, -ig
 12. Ustroj esperanta: Željne rečenice, prefiks ek-, sufiksi -aĵ, -aĉ, -ad, -ar, -um
 13. Ustroj esperanta: Red riječi, sufiksi -an, -ec, -uj
 14. Ustroj esperanta: Sufiksi -il i -on
 15. Završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti pojam jezičnog izumiteljstva
 2. navesti i objasniti razlike između etničkih i planskih jezika
 3. definirati predmet interlingvistike u užem i širem smislu
 4. smjestiti interlingvistička istraživanja u interdisciplinarni kontekst suvremene lingvistike
 5. nabrojiti i karakterizirati glavna razdoblja u povijesti planskih jezika
 6. primijeniti pojam jezičnoga planiranja na standardološku problematiku etničkih jezika
 7. usvojiti temeljni vokabular i gramatičke osobitosti gramatike esperanta
 8. provoditi gramatičke transformacije u esperantu
 9. odrediti etimologiju pojedinih esperantskih leksema
 10. argumentirano objasniti razliku između planskih jezika i planskojezičnih projekata
 11. objasniti i ilustrirati utjecaj njemačkoga kao jezika davatelja u esperantu
 12. objasniti i ilustrirati pojam jezičnoga imperijalizma
Metode podučavanja
frontalna nastava, grupni i individualni rad
Metode ocjenjivanja
završni pismeni kolokvij iz gramatike esperanta, usmeni ispit na temelju odabranog interlingvističkog članka / studije

Obavezna literatura
 1. Rogert Imbert et al.: Esperanto. Lehrbuch der internationalen Sprache. Maribor: 1995.
Dopunska literatura
 1. Reinhard Haupenthal (Hrsg): Plansprachen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
 2. Davor Klobučar i sur.: Esperantski mozaik. Osijek: Esperantsko društvo Liberiga stelo, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar