Naziv
Politike obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184260
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Prepoznati, analizirati i usporediti polazišta, pristupe, procese i rezultate uređenja i unaprjeđenja odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz perspektive nositelja vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini, imajući pri tome na umu potrebu usklađivanja tih politika s politikama drugih sektora, interesima relevantnih institucija i organizacija te građana, kao i s europskim i međunarodnim standardima i politikama obrazovanja.
Sadržaj
 1. Uvod: predstavljanje ciljeva, ishoda i sadržaja kolegija te dogovor o obvezama studenata
 2. Javna dobra i javne politike
 3. Što je politika obrazovanja?
 4. Kreiranje politike obrazovanja
 5. Provedba politike obrazovanja
 6. Globalizacija i međunarodni utjecaji na nacionalne politike obrazovanja I
 7. Globalizacija i međunarodni utjecaji na nacionalne politike obrazovanja II
 8. Europeizacija nacionalnih politika obrazovanja I
 9. Europeizacija nacionalnih politika obrazovanja II
 10. Politika obrazovanja u Hrvatskoj
 11. Participacija građana i struke u izradi i provedbi politika obrazovanja
 12. Istraživanje i analiza politika obrazovanja I
 13. Istraživanje i analiza politika obrazovanja II
 14. Izazovi politika obrazovanja
 15. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti koncept javne politike i njezinih aktera
 2. Objasniti načine na koji se politika obrazovanja donosi, provodi i vrednuje
 3. Opisati i objasniti važnost participacije građana u izradi i provedbi javnih politika
 4. Analizirati i kritički promišljati međunarodne i europske utjecaje na nacionalne politike obrazovanja
 5. Analizirati i vrednovati učinke politike obrazovanja na različitim razinama
Metode podučavanja
Predavanja
Rasprave
Samostalni zadaci
Rad u manjim skupinama
Seminaski radovi s prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom:
- maksimalni broj bodova = 3 (2 boda = seminarski rad; 0,5 bodova = prezentacija; 0,5 bodova = sudjelovanje u diskusiji)
- prolazni prag = 2 boda
Završni ispit:
- maksimalni broj bodova = 4 (prolazni prag = 2 boda)
Konačna ocjena: (pismeni ispit + seminarski rad + prezentacija + sudjelovanje u diskusiji+pohađanje nastave):
6,50-7 bodova = izvrstan (5)
5,50-6,25 = vrlo dobar (4)
4,50-5,25 = dobar (3)
4-4,25 boda = dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Hill, M. (2010). Proces stvaranja javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti (str. 3-22, 111-112, 122-124).
 2. Institut alternativa (2014). Javne politike. Podgorica: Institut alternativa
 3. Petak, A. (2012). Što su hrvatske javne politike?. Političke analize, 3 (11), 37-45.
 4. Petak, Z. (2008). Dimenzije javnih politika i javno upravljanje. Politička misao, 45 (2), 9-26.
 5. Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (2010). Priručnik za razvoj javnih politika za državne službenike u BIH.
 6. Žiljak, T. (2009). Politike obrazovanja: od Paideje do Bildunga (prikaz knjige). Odgojne znanosti, 11 (2).
 7. Žiljak, T. (2013). Dvije faze obrazovne politike u Hrvatskoj nakon 1990. godine. Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva, 17 (1), 7-23.
 8. Žiljak, T. (2009). Rad na obrazovnoj politici umjesto depolitizacije obrazovanja. Odgojne znanosti, 11 (2), 431-445.
Dopunska literatura
 1. Alford, R. i Friedland, R. (1975). Political participation and public policy. Annual Review of Sociology, 1, 429-479.
 2. Birkland, T. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York: Routledge.
 3. Petek, Z. (2001). Javna dobra i političko odlučivanje (prikaz knjige). Politička misao, 37 (4), 183-197.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar