Naziv
Poljska leksikologija i frazeologija
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
69720
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će se upoznati s osnovnim teorijskim leksikološkim i frazeološkim postavkama. Proširit će svoje znanje uporabom novih leksema i frazema s kojima se susreću u različitim tekstovima. Studenti se upoznaju i sa sličnostima i razlikama između poljskog i hrvatskog. Na primjeru objavljenih poljskih i hrvatskih frazeoloških rječnika studenti će se susresti s mogućnošću sudjelovanja u nastanku dvojezičnih frazeoloških rječnika.

Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Upoznavanje s literaturom i seminarskim temama.
 2. Leksem, leksikologija. Leksikologija i semantika. Leksikologija i leksikografija.
 3. Riječ, izraz, leksem (słowo, wyraz, leksem). Leksem kao veza izraza i sadržaja.
 4. Definicije značenja. Jednoznačnost i višeznačnost leksema.
 5. Polisemija i homonimija. Sinonimija, tipovi sinonima. Antonimija.
 6. Raslojavanje leksika – vremensko, prostorno, društveno.
 7. Poljsko frazeološko nazivlje u usporedbi s hrvatskim. Poljske frazeološke škole.
 8. Frazeologija u užem i širem smislu. Definicije frazema. Aspekti analize frazema: strukturni (trostupanjska podjela frazema), sintaktički, semantički (konceptna analiza)
 9. Frazeološka varijantnost, paradigmatičnost, sinonimičnost, ekvivalentnost.
 10. Osnove poljske i hrvatske frazeografije.
 11. Frazeološka ekvivalencija – kriteriji, uvjeti, rezultati istraživanja. Frazeološka varijantnost i tipovi varijanata.
 12. Prisutnost frazema u različitim funkcionalnim stilovima.
 13. Obrada skupina frazema ovisno o podrijetlu i motiviranosti (biblijska, mitološka, nacionalna frazeologija u usporedbi s hrvatskom)
 14. Prevođenje frazema (analiza frazema u poljskim književnim djelima i njihovim prijevodima na hrvatski)
 15. Ponavljanje. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. objasniti mogućnosti izrade različitih tematskih rječnika
 2. opisati glavne specifičnosti poljske leksikologije i frazeologije
 3. definirati leksem i odrediti njegova osnovna obilježja
 4. definirati frazem i odrediti njegova osnovna obilježja
 5. uočiti, prepoznati i objasniti značenje poljskih i hrvatskih frazema
 6. upotrijebiti poljske i hrvatske frazeme u različitim funkcionalnim stilovima obaju jezika
 7. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 8. prepoznati desemantizirane veze, identificirati njihovu motiviranost, frazeološko značenje i pragmatičke funkcije
 9. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 10. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
Metode podučavanja
Nastava je interaktivna, studenti stalno sudjeluju. Predavanja se izvode uz pomoć tehničkih pomagala i PPP dok na seminarima studenti sami izlažu svoje uratke pripremljene u dogovoru s nastavnikom.
U okviru seminara detaljno se analiziraju različiti poljski i hrvatski rječnici.

Metode ocjenjivanja
RAD STUDENATA - prati se rad studenata, prisutnost na nastavi, zalaganje, zanimanje za nastavne teme, sudjelovanje u osmišljavanju rječničkih članaka i redovno obavljanje svih zadataka. Studenti pišu seminarski rad.

KOLOKVIJI - studenti pišu tri kolokvija

ISPIT - U konačnu ocjenu ulaze ocjene triju pismenih kolokvija i seminarskog rada. Kolegij završava ispitom.

Obavezna literatura
 1. Fink-Arsovski, Ž., Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF-press, Zagreb 2001.
 2. Menac, A., Hrvatska frazeologija, Knjigra, Zagreb 2007.
 3. Vidović Bolt, I., Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011.
 4. Bańko, M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001.
 5. Grochowski, M., Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.
 6. Kryzan-Stanojević, B., Rječnik kao odraz jezične norme (na primjeru poljskih i hrvatskih rječnika), Filologija, ur. R. Filipović, B. Tafra, Zagreb 1998., str. 485-494
 7. Kryzan-Stanojević, B., Joker riječi, Strani jezici 27 (1998) 2, str. 80-85.
 8. Kopaliński, W., Słownik symboli, PWN, Warszawa 1991.
 9. Lewicki, A. M. i A. Pajdzińska, Frazeologia i Frazematyka, Współczesny język polski, ur. J. Bartmiński, UMCS, Lublin, 2001.
 10. Lewicki, A. M., Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej, Katowice 1976.
 11. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.
Dopunska literatura
 1. Skorupka, S., Z zagadnień frazeologii, Warszawa 1972.
 2. Životinje u frazeološkom ruhu, I. Vidović Bolt (ur.), Zagreb 2014, www.animalisticki-frazemi.eu
 3. Vidović Bolt, I., Poteškoće u prevoñenju frazema (na primjerima hrvatskih i poljskih frazema), Strani jezici, br. 1, 2005, str. 63–70.
 4. Vidović Bolt, I., Hrvatski i poljski etnonimski frazemi poredbene strukture, Slavenska frazeologija i pragmatika, ur. Ž. Fink-Arsovski i A. Hrnjak, KNJIGRA, Zagreb 2007, str. 209-214.
 5. Vidović Bolt, I., Metaforika zoonima u hrvatskoj frazeologiji, Kulturni bestijarij, ur. S. Marjanić i A. Zaradija Kiš, Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007, str. 403–424.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar