Naziv
Poljske jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
35896
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje osnovne jezične kompetencije, što podrazumijeva sposobnost
razumijevanja elementarnih sadržaja i intencija u pisanom i govornom iskazu vezanom uz
tipične komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. konstrukcje porównawcze typu: tak ... jak …; stopniowanie przymiotników; konstrukcje składniowe typu: jeden z największych ......; odmiana rzeczowników typu: muzeum
 2. tworzenie przysłówków; stopniowanie przysłówków; biernik w konstrukcjach składniowych wyrażających ruch typu: jadę nad jezioro; miejscownik i narzędnik w konstrukcjach składniowych wyrażających umiejscowienie w przestrzeni typu: mieszkam nad jeziorem
 3. spójniki wprowadzające zdania współrzędne; określenia czasu typu pracuję przez godzinę, pracuję godzinę; konstrukcje składniowe ze spójnikiem ani; zdania warunkowe typu: jeżeli ... to …
 4. tryb przypuszczający; tryb przypuszczający: zdania typu: gdybym był bogaty, kupiłbym ci samochód; rekcja czasowników pamiętać, przypomnieć, zapomnieć; czasowniki niefleksyjne trzeba , warto, należy
 5. odmiana zaimka swój; rzeczowniki odczasownikowe na -anie, -enie, -cie; zdania podrzędne z zaimkiem względnym który; mowa zależna
 6. znaczenia prefiksów przy czasownikach ruchu; powtórzenie określeń przestrzennych typu: pojechał do .....; był w .....; wrócił z .....; zdania typu boli mnie; jest mi duszno
 7. przymiotniki odrzeczownikowe; odmiana rzeczowników żeńskich spółgłoskowych typu noc; odmiana powinien; zdrobnienia rzeczowników
 8. powtórzenie określeń czasowych oraz konstrukcje typu: po dwóch dniach, za dwa dni, 100 lat temu; zdania podrzędne wprowadzane zaimkami względnymi kiedy, gdzie; pytania o okolicznik
 9. odmiana rzeczownika zwierzę; tryb rozkazujący; formy trybu rozkazującego z rozszerzeniem o cząstkę -ij
 10. formy grzecznościowe; rozkazy i prośby; formy nieosobowe typu: chodzi się, chodzono; zdania celowe ze spójnikami Ŝeby, aby z orzeczeniem w bezokoliczniku
 11. zdania celowe ze spójnikami żeby, aby z orzeczeniem wyrażonym formą osobowączasownika; konstrukcje składniowe mieć + bezokolicznik; określenia czasowe typu: zrobić coś do soboty
 12. prefiksy o znaczeniu wertykalnym dołączane do czasowników ruchu; odmiana zaimka się; odmiana zaimków ten, ta, to – powtórzenie; użycie czasowników o fleksji defektywnej: brakować, starczyć, przybyć, ubyć, udać się
 13. zdania podrzędne tworzone zaimkiem względnym który w przypadkach zależnych; zwroty i wyrażenia związane z pisaniem listu; wypowiedzenia eliptyczne; odmiana zaimków wszystko, nikt, nic, każdy
 14. rzeczowniki odczasownikowe typu: podróżforma orzeczenia w zdaniach przy podmiocie wyraŜonym konstrukcja liczebnikową typu: pięćkrzeseł stoi;imiesłów bierny
 15. powtórzenie materiału gramatycznego, przygotowanie do egzaminu

Ishodi učenja
 1. opisati razlicite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 2. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati procitani i odslušani sadržaj
 3. uociti vlastite jezicne (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
Metode podučavanja
Metode izravnog podučavanja:
• Sastavni dijelovi predavanja (multimedijska prezentacija)
• Nastava

Aktivirajuće (simulativne) metode:
• Didaktične igre (simulativne)
• Uprizorenja
• Iskazivanje ideja (brainstorming)
• Mentalna mapa

Metode izlaganja:
• Film (serija)
• Izlaganje

Programske metode:
korištenje programskoga priručnika Krok po kroku 1
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit obuhvaća gramatičko gradivo i vokabular,
usmeni dio ispita nakon položenog pismenog ispita provjerava sposobnost komunikacije u
svakodnevnim situacijama.

Kolokvij tokom semestra (vokabular + gramatika), usmeno odgovaranje, domaće zadaće.
Ljestvica ocjenjivanja 1 – 5
65% - 70% - 2
71% - 80% - 3
81% - 90% - 4
91% - 100% - 5
Obavljanje studentskih obveza (dozvola izlaska na ispit) – prisutnosti na nastavi, položeni kolokviji, pozitivne ocijene iz usmenog odgovaranja, pozitivne ocijene iz domaćih zadaća.

Obavezna literatura
 1. Dawidek S., Stempek I., Stelmach A., Szymkiewicz A., Polski, krok po kroku A1. Seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków 2011.
 2. Stempek I., Stelmach A., Polski, krok po kroku A2. Seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków 2012.
 3. Grudzień M., Stempek I., Zeszyt ćwiczeń 1, Kraków 2012
 4. Dąbrowska A.,.Łobodzińska R., Polski dla cudzoziemców, Wrocław, 1998.
Dopunska literatura
 1. Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców - ćwiczenia dla początkujących, Wrocław, 2001.
 2. Moguš M., Pintarić N., Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.
 3. Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź 2001
 4. Machowska J., Gramatyka? Dlaczego nie? Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Kraków 2013
 5. Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków 1999

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar