Naziv
Poljske jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51443
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Ponavljanje i kolokvij.
 2. Deklinacija brojeva od 2 do 4. Obrazovanje – leksik vezan uz školu i studij. Obrazovni sustav u Poljskoj. Ortografija: Poljsko ó ili u?
 3. Glagoli kretanja. Putovanja i turizam. Nazivi država, gradova i njihovih stanovnika. Prepričavanje zadanog teksta.
 4. Bez straha na ispit! – Vrste ispita, pripreme za ispit, stilovi učenja. Započinjanje i završavanje razgovora, podržavanje kontakta, uvjeravanje.
 5. Glagolski pridjevi i prilozi – Tvorba i upotreba u rečenici. Poljaci u inozemstvu i stranci u Poljskoj.
 6. Ponavljanje i kolokvij.
 7. Futur nesvršenih i svršenih glagola. Planovi za budućnost, opisivanje situacija i događaja u budućnosti. Izražavanje nade, zabrinutosti, bojazni.
 8. Stupnjevanje priloga i upotreba komparativa i superlativa priloga u rečenici. Leksik vezan uz prirodu i život na selu. Izražavanje preferencija i obrazlaganje odluka.
 9. Upotreba naglašenih i nenaglašenih oblika osobnih zamjenica u rečenici. Ortografija: Poljsko rz ili ż? Prepričavanje zadanog teksta.
 10. Genitiv imenica i pridjeva – tvorba i upotreba u rečenici. Poljska kuhinja –tradicionalna jela, recepti. Opisivanje prehrambenih navika.
 11. Ponavljanje i kolokvij.
 12. Aspekt glagola – tvorba svršenih glagola u poljskome jeziku. Uslužne djelatnosti – vrste usluga, izražavanje zadovoljstva i nezadovoljstva, žalbe i reklamacije.
 13. Niječne rečenice s imperativom. Institucije, dokumenti, obavljanje formalnosti. Iskazivanje nužnosti, molba za dopuštenje.
 14. Vokativ. Vjerski i državni blagdani, obiteljske svečanosti i obljetnice. Čestitanje, izražavanje radosti, žaljenja, tuge i suosjećanja. Prepričavanje zadanog teksta.
 15. Pogodbeni način. Izražavanje pretpostavke, uvjeta, želje. Ortografija: Sastavljeno i rastavljeno pisanje oblika bym, byś, by, byśmy, byście.

Ishodi učenja
 1. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 2. opisati različite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 3. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
Metode podučavanja
Usmeno predstavljanje nastavnog materijala, korištenje priručnika, korištenje audio i vizualnih materijala. Nastava je bazirana prije svega na konverzacijama (rad u paru, grupni rad) i drugim aktivnim oblicima vježbi. Tijekom semestra studenti čitaju zadanu literaturu (kratke forme), redovito pripremaju kraća usmena izlaganja, rješavaju zadatke iz gramatike, pišu diktate i kratke sastave. Radi se na razvijanju svih jezičnih kompetencija: razumijevanje pisanog teksta, razumijevanje govorenog teksta, gramatička i ortografska ispravnost, govor, pisanje.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit sastoji se od pismenog dijela, koji obuhvaća gramatičko gradivo, i usmenog dijela, kojim se provjerava sposobnost komunikacije u svakodnevnim situacijama.

Uvjeti za pristupanje završnom ispitu:
- redovito pohađanje nastave,
- redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka,
- 50% pozitivno ocijenjenih diktata,
- 3 položena kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. A. Burkat, A. Jasińska: Hurra po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007
 2. A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz: Hurra po polsku 3. Podręcznik studenta, Kraków 2010
 3. E. Lipińska: Z polskim na ty, Kraków 2004
 4. P. Garncarek: Czas na czasownik, Kraków 2006
 5. P. Garncarek: Nie licz na liczebnik, Warszawa 2009
 6. S. Mendak: Liczebnik tez się liczy, Kraków 2004
 7. A. Madeja, B. Morcinek: Polski mniej obcy, Katowice 2007
 8. B. Kryżan Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń 2007
 9. B. Kryżan Stanojević i sur.: Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, Zagreb 2008
 10. I. Vidović Bolt: fleksja.pl (promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), Zagreb 2011
 11. Audiovizualni materijali i dodatni tekstovi po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Z. Kaleta: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 2. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek: Bądź na B1 (zbiór zadan z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1), Kraków 2009
 3. M. Moguš, N. Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar