Naziv
Poljske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184266
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje znanja poljskog jezika i pravilna upotreba pismenih oblika, kao i funkcionalnih stilova. Praktično učenje jezika na razini B2 (prema svim međunarodno priznatim pravilima certifikacije poljskog jezika).
Sadržaj
 1. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (poljski tisak), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru .Neke od navedenih tema nadopunjuju se aktualnim tekstovima i audiovizualnim materialom te ovisno o potrebama mogu se produžiti.
 2. Wyrażanie własnej opinii. Idiomy : dom, kąt, powietrze. Gramatyka – negacja podwójna i wielokrotna; trzeba można, warto.
 3. Kobieta, białogłowa, żona .... – tekst dotyczący historii i zastosowania tych pojęć we współczesnym języku polskim ( porównanie z językiem chorwackim)
 4. Oburzenie i protest. Idiomy: bajka, kąt, nuda. Gramatyka – państwo, nazwiska, nazwy deminutywne, powinien, tryb rozkazujący.
 5. Komplementy, Idiomy: ulica, moda, but, pantofel. gramatyka – Formy męskoosobowe i rzeczowe czasownika, aspekt czasowników, nazwy czynności.
 6. Prośba o radę. Idiomy: jeść, słodki, ryba. gramatyka Imiesłów przymiotnikowy czynny, Tryb warunkowy.
 7. Zleksykalizowane wyrażenia i zwroty zawierające przymiotniki i przysłówki utworzone od nazw narodowości.
 8. Argumentacja. Idiomy: historia, mur. Gramatyka Imiesłów przymiotnikowy bierny, strona bierna, przymiotniki odrzeczownikowe.
 9. Strach, niepokój, obojętność, fascynacja. Idiomy : słowo. Gramatyka - składnia liczebników, deklinacja liczebników głównych, wyrazy złożone.
 10. tekst
 11. tekst
 12. tekst
 13. tekst
 14. tekst
 15. tekst

Ishodi učenja
 1. Stjecanje jezičnih kompetencija propisanih međunarodnim standardima na nivou B2.
 2. Usavršavanje gramatičkih i komunikacijskih sposobnosti.
 3. Obogaćivanje leksika u govornom jeziku s posebnim naglaskom na idiome i fraze.
 4. Proširivanje znanja o poljskoj kulturi i pojavama iz današnjeg društvenog života.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. E. Lipińska, Kiedyś wrócisz tu , część I, Kraków 2003.
 2. E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw , Warszawa-Łódź 1999.
 3. H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre, Warszawa 2004.
 4. M. Kita, Wybieram gramatykę , Katowice 1998
 5. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Garncarek, Czas na czasownik , Kraków 2004
 2. A. Majkiewicz, J. Tambor, Śpiewająco po polsku , Katowice 2004.
 3. E. Lipińska, Lektury podręczne, antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze
 4. A. Pięcińska, Co raz wejdzie do głowy - juz z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar