Naziv
Poljske jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52591
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje znanja poljskog jezika i pravilna upotreba pismenih oblika, kao i funkcionalnih stilova prema zahtjevima europske certifikacije na razini B2

Sadržaj
 1. Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (poljski tisak), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru .Neke od navedenih tema nadopunjuju se aktualnim tekstovima i audiovizualnim materijalom te ovisno o potrebama mogu se produžiti.
 2. Porównywanie. Idiomy : język. Gramatyka –Imiesłowy przysłówkowe – współczesny i uprzedni, liczebniki zbiorowe, nazwy abstrakcyjnych cech.
 3. Wyrażanie własnych opinii lub argumentacja . Idiomy : góra. Gramatyka : formy bezosobowe, strona zwrotna, nazwy żeńskie.
 4. Leszek Kołakowski – Opowieść o wielkim człowieku. Struktura tekstu. Neologizmy.
 5. Dyskusja – Patriotyzm i nacjonalizm. Gramatyka – wypowiedzenia współrzędnie złożone , zdania bezpodmiotowe.
 6. Wywiad. Idiomy: lata, świat. Gramatyka- Zdania złożone podrzędnie, przymiotniki złożone z liczebnikami.
 7. Polonia w świecie. Teksty i dyskusja. Stereotypy narodowe.
 8. Wyrażanie prośby. Czy kobiety są gorszymi kierowcami. Idiomy: prawo, serce. Gramatyka: mowy niezależna i zależna.
 9. Perswazja. Idiomy: karta, grać, gra, noc. Gramatyka: zdania okolicznikowe miejsca., rzeczowniki prefiksalne.
 10. Kompromis. Idiomy: siła, dusza, cień. Zagadki kryminalne.
 11. Prezentacije – studenti izlažu pripremljene teme. Razgovor i diskusija.
 12. Prezentacije – studenti izlažu pripremljene teme. Razgovor i diskusija

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati, imenovati i primjenjivati sva gramatička pravila na fonološkoj, morfološkoj i pravopisnoj razini
 2. Student može čitati, slušati s razumijevanjem i objašnjavati složenije tekstove na poljskom jeziku.
 3. Student je sposoban samostalno napisati tekst vezan uz teme iz svakodnevnog života kao i izraziti vlastiti stav o nekoj društvenoj pojavi.
 4. Student može samostalno prevoditi s poljskog jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 5. Student je stekao znanje jezika na nivou B2 prema svim pravilima europske certifikacije.
Metode podučavanja
Student razvija razumijevanje po sluhu, gramatičku korektnost, razumijevanje pisanog teksta, pisanje i govor - sve jeziče kompetencije studenta stranog jezika.
Studenti tijekom semestra pišu pismene radove na teme vezane uz nastavu , uče prepričavati obrađene tekstove da bi utvrdili znanje novog vokabulara i frazeologije te stekli slobodu neophodnu za konverzaciju . Zasebnu cjelinu čini komunikacijski dio,upotreba određenih fraza kao np. co pan mysli o ....... te vježbe koje provjeravaju njihovu upotrebu. Koriste se metode izravnog podučavanja, multimedijalne prezentacije kao i aktivirajuće metode - dialog, didaktičke igre, uprizorenja.e

Programske metode:
korištenje programskoga priručnika.
(naglasak je postavljen na upotrebu fraza i idioma)
Izbor članaka iz poljskog tiska obrađuje aktualne ali i provokativne teme pogodne za konverzaciju i debatu.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti pišu nekoliko pismenih radova, usmeno odgovaraju prepričavanje i razgovor na obrađene teme uz posebnu provjeru praktične primjene novog vokabulara i fraza, te pišu dva kolokvija - provjere stečenog znanja gramatike.
Student ima obavezu pripremimiti jednu samostalnu prezentaciju uz pomoć audiovizualnih materijala na temu vezanu uz poljsku kulturu.
Studenti pišu ispit prema svim pravilima certifikacije. Završna ocjena sastoji se od rezultata ispita - 70% i ocjene dobivene na osnovu cijelogodišnjih rezultata 30%. Ocjene su izražene brojčano.

Obavezna literatura
 1. E. Lipińska, Kiedyś wrócisz tu , część I, Kraków 2003.
 2. M. Kita, Wybieram gramatykę , Katowice 1998
 3. P. Garncarek, Czas na czasownik , Kraków 2004
 4. A. Pięcińska, Co raz wejdzie do głowy - juz z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna
 5. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre , Warszawa 2004.
 2. A. Majkiewicz, J. Tambor, Śpiewająco po polsku , Katowice 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar