Naziv
Pomoćne povijesne znanosti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
35873
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Uvod u epigrafiju
 3. Uvod u paleografije (latinsku,hrvatsku) s pregledom literature
 4. Latinska paleografija – opći razvoj pisma, pisaća podloga, oblici rukopisa
 5. Pisma rimske epohe
 6. Nacionalna pisma, karolina
 7. Gotica, humanistika
 8. Diplomatika – definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku
 9. Sudionici pravnog čina, podjela diplomatičkih dokumenata
 10. Nastanak dokumenta
 11. Vanjske karakteristike dokumenta
 12. Nutarnje karakteristike dokumenta
 13. Tradicija dokumenta
 14. Egdotika I.
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima.
 9. Objasniti i potkrijepiti primjerom potrebu stalnog preispitivanja rezultata historiografskih istraživanja.
 10. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja i seminar. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, izd. Školska knjiga, Zagreb 1991 (3. izd.), ili 1972. i 1985. (2. izd.)
Dopunska literatura
 1. NOVAK, Viktor, Latinska paleografija, Univerzitet u Beogradu, izd. Naučna knjiga, Beograd 1952. (ili druga izdanja 1966., 1980., 1987., 1991.)
 2. NOVAK, Viktor, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, izd. Tisak Tipografije d.d., Zagreb 1920.
 3. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija ? Encyclopaedia Croatica, sv. V., izd. Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, Zagreb 1945., str. 58-65.
 4. CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi: con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontu
 5. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Djela JAZU (knjiga 57), izd. Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1982.
 6. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Državni arhiv u Splitu, Split 2000.
 7. LAZANIN, Sanja, Priručnik iz njemačke paleografije, izd. Tipex, Zagreb 2004.
 8. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar