Naziv
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
142427
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja, tvorbe, primjene i prevođenja njemačkih frazema
- razvijanje sposobnosti poredbene analize frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
- prepoznavanje njemačkih frazema u govorenom i pismenom izrazu
- razumijevanje i prevođenje njemačkih frazema na hrvatski jezik
- upotreba njemačkih frazema u tekstovima koji pripadaju različitim tipovima diskursa
- usporedba frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
- prevođenje hrvatskih frazema na njemački jezik
Sadržaj
 1. Uvod - frazemi kao predmet lingvističkog i kulturološkog proučavanja
 2. Uvod - frazemi kao predmet lingvističkog i kulturološkog proučavanja
 3. Frazemi i stilske razine
 4. Frazemi i stilske razine
 5. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u novinskim člancima
 6. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u novinskim člancima
 7. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u televizijskim emisijama
 8. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u televizijskim emisijama
 9. Specifičnosti frazema u jeziku struke
 10. Rasprava o analizi i prevođenju frazema u književnom djelu
 11. Rasprava o analizi i prevođenju frazema u književnom djelu
 12. Izrada i predstavljanje samostalnih studentskih analiza
 13. Izrada i predstavljanje samostalnih studentskih analiza
 14. Ponavljanje
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 2. Opisati internu strukturiranost njemačkog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije
 3. Samostalno prevesti tekstove s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački za koje nisu potrebna posebna stručna znanja
 4. Obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 5. Sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
Metode podučavanja
Individualni rad, grupni rad, frontalni rad
Metode ocjenjivanja

redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. autentični njemački tekstovi
 2. Duden Redensarten
 3. Duden Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik
 4. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 5. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 6. Donalies, Basiswissen deutsche Phraseologie 2009.
 7. Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, 2007.
Dopunska literatura
 1. Ferenbach, Schüssler, Wörter zur Wahl, 2007.
 2. Garski, „Der mit dem Wort tanzt“ - Kreativer Gebrauch von Phraseologismen in Zeitungsüberschriften,(Der Sprachdienst), Wiesbaden, 2008.
 3. Spinnen, Gut aufgestellt: kleiner Phrasenführer durch die Wirtschaftssprache, 2008.
 4. mrežni audiovizualni materijali

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar