Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125561
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti se upoznaju s klasičnim armenskim jezikom i pismom i s mjestom armenskoga unutar indoeuropske porodice.
Sadržaj
 1. Uvod. Povijest armenskoga.
 2. Osnove armenskog pisma i fonologije.
 3. Poredbena fonologija. Okluzivi I.
 4. Poredbena fonologija. Okluzivi II.
 5. Poredbena fonologija. Frikativi.
 6. Poredbena fonologija. Afrikate.
 7. Poredbena fonologija. Sonanti.
 8. Poredbena morfologija. Deklinacija imenica i pridjeva.
 9. Zamjenice I. Član.
 10. Zamjenice II. Brojevi.
 11. Glagol: indikativ prezenta
 12. Glagol: imperfekt i aorist.
 13. Glagol: konjunktivi
 14. Glagol: ostali glagolski načini. Pasiv
 15. Participi. Osnovi sintakse.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći čitati i prevoditi jednostavne rečenice s klasičnog armenskoga (uz rječnik)
 2. Studenti će moći deklinirati pravilne armenske imenice.
 3. Studenti će moći navesti i prepoznati glavne glasovne zakone armenskoga
 4. Studenti će razumjeti odnos armenskoga prema drugim ie. jezicima.
 5. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 6. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Esej

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, A Sketch Of Classical Armenian for Students of Indo-European (skripta)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar