Naziv
Poredbene analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
118556
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ciljevi kolegija, odnosno ishodi učenja su vježbe (zadobivanje analitičke kompetencije) u poredbenim književnopovijesnim analizama, od komparatistike tekstova do međuknjiževnih tumačenja, kao i primjena osnovne metodološke literature iz poredbene povijesti književnosti.
Ovaj je kolegij u vezi s predavanjima iz kolegija Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti i Moderne teorije povijesti književnosti pa se u njemu tumače teorijsko-analitičke rasprave iz poredbene povijesti slavenskih književnosti i analiziraju tekstovi iz južnoslavenskih književnosti u međusobnom poredbenom, kao i prema našem domicilnom, hrvatskom kulturnom kontekstu. Pored iznošenja osnovnih teorijskih koncepcija predavanja se proširuju problemskim (prema pojedinom teorijskom pitanju), odnosno poredbenim pregledom kanonskih pisaca i tekstova iz južnoslavenskih književnosti XX. stoljeća, zavisno od interesa i predznanja studenata.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata sa tijekom, načinom i sadržajem rada na kolegiju
 2. Poredbena analiza, interkulturna interpretacija (sličnosti i razlike)
 3. Interpretacijski kao interkulturni (multikulturni) kontekst; poredbeni pregled južnoslavenskih književnosti 20. stoljeća
 4. Stilska funkcija dijalekta/drugog jezika: od komparatistike tekstova i do međuknjiževnih tumačenja
 5. Svoje i strano u dvopripadnih autora (Stanko Vraz, Zofka Kveder)
 6. Andrićeva eksplicitna semiotika; svoje i strano u povijesnom romanu
 7. Crnjanski i Krleža kao antipodi; ratna lirika, Panonija
 8. Interkulturni aspekti ljubavne novelistike
 9. Naracije o ljubavi i prijateljstvu u Selimovićevim prozama
 10. Semantika ljubavi – pjesme s naslovom Ljubav u južnoslavenskim književnostima
 11. Re-prezentacije povijesti i smrti kod međukulturnih pisaca
 12. Rad u kolokviju, referati, prezentacije seminarskih radova
 13. Rad u kolokviju, referati, prezentacije seminarskih radova
 14. Rad u kolokviju, referati, prezentacije seminarskih radova
 15. Rad u kolokviju, referati, prezentacije seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. prepoznati osnovne karakteristike književnih žanrova i stilova
 2. sažeti i argumentirati osobitosti međuknjiževnih relacija
 3. primijeniti iskustvo čitanja te interpretirati zadani tekst
 4. kritički prosuditi te samovrednovati predložene koncepte i podjele
 5. predložiti i prezentirati moguće alternative navedenoj analizi problema
 6. razviti smisao za problemsku poredbenu analizu (prema oblikovnim ili tematskim cjelinama)
 7. integrirati stečena znanja iz metodologije književne povijesti te književnosti i kultura iz osnovne kombinacije u šire južnoslavističke i slavističke okvire
 8. upotrijebiti osnovni interkulturni kritički pojmovnik i istražiti poredbene procese u južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
Metode podučavanja
Seminarski tip poredbene analize i interkulturne interpretacije (uvodna predavanja, referati i seminarske diskusije, propitivanje i poticanje određenoga načina rada na seminarskoj zadaći, rad u vidu kolokvija). Pohađanje seminarske nastave je obavezno.

Metode ocjenjivanja
Obavezna nazočnost, referat ili koreferat, zapažena aktivnost u seminarskim raspravama, kolokvij iz obavezne literature (za studente koji nisu na vrijeme izvršili studentske obaveze). Ocjena aktivnosti u seminaru (referat) i ocjena seminarskog rada daju zaključnu ocjenu na kratkom usmenom ispitu – razgovoru o temi seminarskog rada te pitanjima iz gradiva s predavanja. Usmeni ispit, u pravilu, samo ako se želi povisiti ocjena.

Obavezna literatura
 1. Kovač, Zvonko, Interkulturne studije i ogledi, Zagreb: FF press, 2016.
 2. Intelektualac danas, Ur. D. Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Plejada, 2014.
 3. Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Prikazi ljubavi u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti, Od renesanse do danas, ur. Robert Hodel, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007.
 4. Kovač, Zvonko, Međuknjiževne rasprave, Beograd: Službeni glasnik, 2001.
 5. Slovenska ljubavna kraća pripovjedna proza kroz razdoblja novije slovenske književnosti. Slovenska kratka pripovedna proza. Obdobja 23 – Metode in zvrsti. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.
 6. Meša Selimović, dijalog s vremenom na razmeđi svjetova, Ur. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas, Sarajevo: Šahinpašić, 2011.
 7. Međunarodni naučni skup - Ivo Andrić – 50 godina kasnije, Sarajevo, 21. novembra 2011., Zbornik radova / Zdenko Lešić – Ferida Duraković, ur. Sarajevo: Akademija nauka Bosne i Hercegovine, 2012., 81-94.
Dopunska literatura
 1. Jasmina Mojsieva-Guševa, Interkulturni raspravi, Skopje: ZKKM, 2018.
 2. Ljubezen v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, 53. seminar slovenskega jezika, književnosti in kulture, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2017.
 3. Lešić, Zdenko, Nova čitanja – Poststrukturalistička čitanka, Buybook, Sarajevo, 2003.
 4. Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 2), ur. Senanid Halilović, Sanjin Kodrić, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012., 45-54.
 5. Intelektualci i rat, 1939.-1947. godine: zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. Sv. 1. . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013., 277-292. [Naziv skupa: Desničini susreti (2012 ; Zadar, Islam Grčki)]
 6. Pogačnik, Jože, Književni susreti s drugima, ICR, Rijeka, 1986.
 7. Flaker, Aleksandar, Književne poredbe, Naprijed, Zagreb, 1968.
 8. Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti I-III (Ur. E. Fišer-F. Grčevć), IV (Ur. Franjo Grčević), zbornik, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1983., 1987., 1988. i 1991. (selektivno)