Naziv
Poredbenopovijesne jezikoslovne analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
64096
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Analiza teorijskolingvističkih tekstova koji se tiču jezične politike na južnoslavenskom prostoru od kraja 20. stoljeća do danas. Osposobljavanje studenata za izradu analitičkoga rada na odabranu kontrastivnu sociolingvističku temu.
Sadržaj
 1. Pregled južnoslavenskih standardizacijskih praksi
 2. Odnos jezičnog i nacionalnog identiteta
 3. Jezično-političke promjene u državama čiji su standardni jezici izgrađeni na štokavštini
 4. Varijante i/ili samostalni jezični standardi
 5. Područja primjene zakona o jeziku danas
 6. Zakonske regulative prije i poslije 1991. godine
 7. Jezične politike i Europska unija
 8. Slovenska jezična politika
 9. Bugarska jezična politika
 10. Jezici izgrađeni na štokavštini u EU
 11. Manjinske jezične politike na južnoslavenskom prostoru
 12. Pitanja lektorata: od srpskohrvatskog do BKMS-a
 13. Izlaganja seminarskih radova
 14. Izlaganja seminarskih radova
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. definirati temeljne sociolingvističke pojmove i teorije.
 2. navesti i usporediti društveno-političke procese koji su utjecali na status i korpus južnoslavenskih jezika.
 3. analizirati i usporediti sociolingvističku situaciju u Hrvatskoj i postjugoslavenskim zemljama.
 4. osmisliti i provesti poredbenu sociolingvističku analizu.
 5. pismeno i usmeno predstaviti rezultate vlastitoga istraživanja.
 6. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 7. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati analitička metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati individualni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u kritičkom čitanju predviđene literature. Obaveza je studenta do kraja semestra predati analitičke radove prema dogovoru s nastavnikom.

Obavezna literatura
 1. Stantić, Anita i Keith Langston. (2013). Hrvatsko jezično pitanje danas. Srednja Europa
 2. Badurina, Lada, Ivo Pranjković i Josip Silić (ur.). (2009). Jezični varijeteti i nacionalni varijeteti. Disput
 3. Požgaj Hadži, Vesna, Tatjana Balazic Bulc i Vojko Gorjanc (ur.). (2009). Med politiko in stvarnostjo. Jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije. Znanstvena zalozba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 4. Greenberg, Robert D.. (2005). Jezik i identitet na Balkanu. Srednja Europa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar