Naziv
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124295
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Pomoću praktičnih primjera osposobiti studente za izvođenje nastave njemačkoga kao stranog jezika, u pojedinim segmentima nadređenog cilja stjecanja komunikacijske i međukulturne kompetencije: za stjecanje pravilnog izgovora, gramatičkih struktura, vokabulara, za pojedine komunikacijske vještine, za obradu književnosti i kulturoloških sadržaja.
Sadržaj
 1. Tekst u nastavi stranog jezika (primjeri, strategije i tehnike za razvijanje čitateljske sposobnosti).
 2. Primjeri postupaka za usvajanje izgovora, vokabulara i gramatike.
 3. Analiza obrazovnih materijala s obzirom na obradu izgovora, vokabulara i gramatike: prezentacija, vježbanje, glosari i drugi popisi riječi, gramatički pregledi.
 4. Primjeri razvijanja receptivnih jezičnih djelatnosti: slušanje i čitanje s razumijevanjem (primjena strategija razumijevanja pisanih i govorenih tekstova).
 5. Primjeri razvijanja produktivnih i interaktivnih jezičnih djelatnosti: govorenje i pisanje (primjena prikladnih strategija i tehnika).
 6. Primjeri zadataka za razvijanje interaktivne djelatnosti jezičnoga posredovanja (jezična medijacija).
 7. Analiza obrazovnih materijala s obzirom na tipove i raznolikost vježbi i zadataka.
 8. Razvijanje učenikove samostalnosti: određivanje vlastitih ciljeva učenja stranog jezika i pronalaženje putova kako ih postići (strategije pronalaženja informacija, služenja izvorima znanja i strategije učenja).
 9. Primjeri obrade književnih tekstova i drugih kulturoloških sadržaja.
 10. Procjenjivanje prikladnosti nastavnih materijala i koncipiranje vlastitih.
 11. Primjeri vrednovanja usmene i pisane produkcije učenika.
 12. Primjeri izvora i sadržaja za cjeloživotno učenje.
 13. Primjeri za uključivanje igre i dramskih elemenata u nastavu njemačkoga jezika.
 14. Primjeri za razvijanje međukulturne komunikacijske kompetencije.
 15. /

Ishodi učenja
 1. Procijeniti prikladnost nastavnih materijala
 2. Kreirati vlastite nastavne materijale, prilagođene pojedinim skupinama učenika
 3. Koncipirati obradu jedne teme na nastavi
 4. Pored jezične kompetencije razvijati učenikove međukulturne kompetencije
 5. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu, pojedine nastavne metode kao i interakciju s učenicima
 6. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima
 7. Pripremiti i održati izlaganje o jednoj stručnoj temi
 8. Napisati kraći stručni rad
 9. Ispravno i prikladno se služiti nastavnom frazeologijom
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć slikokaza, uručaka i radnih listova; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pisane domaće zadaće, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje rada studenata: komentiranje i ocjenjivanje ispunjavanja zadataka, aktivnosti na satu i prinosa nastavi. Konačna se ocjena izvodi iz ocjena pojedinih zahtijevanih djelatnosti.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag, 3. überarb. und erweit. Aufl.
 2. Brinitzer, Michaela et al. (2018): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 3. Europarat & Goethe Institut München (2020): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. lernen, lehren, beurteilen. Begleitband. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
 4. Petravić, Ana und Šenjug Golub, Ana (2012): Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher. Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Kinder und Jugendliche. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Vrhovac, Yvonne i suradnice (2019): Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.
 6. Lütze-Miculinić, Marija i Jelaska, Zrinka (2019): Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. 1. svezak. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
Dopunska literatura
 1. Bohn, S. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin usf.: Langenscheidt.
 2. Dieling/Hirschfeld (2000): Phonetik lehren und lernen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 3. Funk/König (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin itd.: Langenscheidt.
 4. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 5. Kast, B. (1999): Fertigkeit Schreiben. Berlin usf.: Langenscheidt.
 6. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.
 7. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 8. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html
 9. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij