Naziv
Povijesni uvod u sociologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36005
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati studente s temeljnim pojmovima i učenjima o društvu tijekom povijesti koja su prethodila i vodila oblikovanju klasičnih socioloških teorija. Posebna pozornost posvećena je filozofijama društva i politike i njihovom odnosu spram cjeline pojedinih filozofijskih disciplina kao što su etika, spoznajna teorija, ontologija i metafizika. Prati se povijesne razvojne tijekove uspostave, razgraničenja i interakcije političkog i civilnog društva te ekonomije, uz kritički osvrt i nastojanje na sagledavanju cjeline, u cilju akumulacije znanja i senzibilizacije studentica i studenata za cjelovito i nejednoznačno promišljanje niza suvremenih društvenih pitanja u svjetlu šireg povijesnog konteksta.
Sadržaj
 1. Antička poimanja javne etičko-političke zajednice, društva, normi, zakona i države
 2. Spekulativno-konstruktivni i realno-empirijski elementi filozofije politike i etike u antici: oblici državnog uređenja, društvene nejednakosti, valjana i loša vladavina
 3. Srednjovjekovna poimanja vlasti, moći, vladara, te naravnog, pozitivnog i vječnog zakona
 4. Razvoj zakonskih i društvenih ograničenja arbitrarnog postupanja vlasti, prvi parlamenti, ideje participacije i reprezentacije u srednjovjekovnoj Europi
 5. Pojava građanskog staleža i uspon apsolutizma
 6. Građanska filozofija u utopijskim konstrukcijama u renesansi
 7. Društveni ugovor - stvaranje društva i države
 8. Građanska i politička prava pojedinca izvan dosega vlasti suverena – začeci novovjekovnog liberalizma
 9. Doktrina diobe vlasti; uvjetovanost i legitimitet vlasti
 10. Prosvjetiteljski antiapsolutizam i suprotstavljanje privilegijama klasa i staleža
 11. Od ograničenja moći vlastodržaca do koherentne ideje prava pojedinca za određene društvene skupine u prosvjetiteljstvu
 12. Građansko društvo i ekonomija
 13. Pravedni građanski poredak i republikansko državno uređenje
 14. Obitelj, građansko društvo i država; sistem potreba u građanskom društvu
 15. Rekapitulacija nastavnog gradiva

Ishodi učenja
 1. prikupiti i interpretirati relevantne podatke potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz relevantna društvena, znanstvena ili etička pitanja
 2. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 3. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 4. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 5. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 6. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji i sl.
Metode podučavanja
Predavanja su praćenja powerpoint prezentacijama. U seminarima se čitaju i interpretiraju odabrani tekstovi filozofa društva i politike uz poticanje proaktivnog sudjelovanja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit sastavljen od pitanja znanja i pitanja interpretativnog karaktera. Napredak pojedinaca tijekom godine odražava se na konačnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. odabrani odlomci iz: More, Thomas (2003). Utopia = Utopija. S latinskoga prevela Gorana Stepanić; priredio Damir Grubiša. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 2. odabrani odlomci iz: Akvinski, Toma (1981). Toma Akvinski - izabrano djelo. Izabrao i priredio Tomo Vereš. Zagreb : Globus, 1990.
 3. Barbarić, Damir (2016) Na izvoru demokracije, u: Godišnjak za filozofiju, ur. Boršić L., Jolić T. i Šegedin P. Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive. Zagreb: Institut za filozofiju, 9-43.
 4. odabrani odlomci iz: Aristotel (1988). Politika. Zagreb: Globus.
 5. odabrani odlomci 2. knjige: Platon (2004). Država. Zagreb: Naklada Jurčić.
 6. odabrani članci Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948.)
 7. Mill, John Stuart (1988). Izabrani politički spisi, Sv. 1. Preveli Nadežda Čačinović-Puhovski, Julije Knežević, Adam Krlić; izbor, predgovor i bilješke Slaven Ravlić. Zagreb: Informator; Fakultet političkih nauka. Četvrto poglavlje: O granicama društvenog autoriteta nad pojedincem.
 8. Mill, John Stuart (1960). Utilitarizam. Preveo Nikola M. Popović. Beograd: Kultura. Glava V: O vezi između pravednosti i korisnosti.
 9. odabrani dijelovi iz Deklaracije o neovisnosti, SAD, 1776. i odabrani dijelovi iz Deklaracije o pravima čovjeka i građanina, 1789.
 10. Prema vječnom miru; u: Kant, Immanuel (2000). Pravno-politički spisi. Izbor, prijevod i predgovor Zvonko Posavec. Zagreb: Politička kultura.
 11. Pismo o toleranciji; u: Locke, John (1978). Dve rasprave o vladi kojima prethodi Patriarcha sir R. Filmera, a slijedi Lockeovo Pismo o toleranciji, knj. 2. Preveli Kosta Čavoški i Nazifa Savčić. Beograd: Mladost.
 12. Spinoza (2006). Teologijsko-politička rasprava. Priredio i preveo Ozren Žunec. Zagreb: Demetra. (odabrani odlomci)
 13. Hobbes, Thomas (2004). Levijatan ili građa, oblik i moć crkvene i građanske države. Prijevod Borislav Mikulić. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk. (odabrani odlomci)
Dopunska literatura
 1. Ozren Žunec: Humanistika za kraj povijesti. Matica hrvatska: Vijenac 572.
 2. Augustin, A. O državi Božjoj. De civitate Dei. Sv. I. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1982.
 3. Vladar. // Izabrano djelo. Sv. I / N. Machiavelli. Zagreb : Globus, 1985. Str. 97-147.
 4. Campanella, T. Grad sunca. Beograd : Kultura, 1964.
 5. Rousseau, J.-J. Rasprava o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima. Društveni ugovor. Zagreb : Školska knjiga, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar