Naziv
Povijest češkog jezika i dijalektologija
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
77887
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij će studente upoznati s razvojem češkog jezika od početaka do danas, s osnovnim podacima o njegovim dijalektima te s osnovama jezikoslovne bohemistike. Naglasak će biti na fonetskom i fonološkom opisu suvremenoga češkoga jezika te na osnovnim karakteristikama češkoga leksičkoga fonda, uz prikaz suvremene češke leksikografije.
Sadržaj
 1. Češki među slavenskim jezicima.
 2. Fonetika i fonologija.
 3. Češki samoglasnici.
 4. Češki suglasnici.
 5. Govorne jedinice veće od glasova; prozodija.
 6. Osnove morfologije.
 7. Osnove sintakse.
 8. Leksički sustav i leksičke jedinice.
 9. Leksičko značenje.
 10. Osnovni odnosi među leksičkim jedinicama.
 11. Leksički fond suvremenoga češkoga jezika.
 12. Leksikografija.
 13. Jednojezični rječnici.
 14. Prijevodni rječnici.
 15. Posebni rječnici (valencijski, dijalektalni, povijesni, razgovornoga jezika)

Ishodi učenja
 1. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 2. kritički prosuđivati leksikografska izdanja, ocijeniti njihovu korisnost za praktičnu uporabu
 3. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, završni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dubravka Sesar, Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika, Zagreb, 1996.
 2. Petar Vuković, Uvod u jezikoslovnu bohemistiku I. Zagreb, FF press, 2013.
 3. Petar Vuković, Morfologija češkog jezika, Zagreb, FF press, 2021.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar