Naziv
Češka književnost 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
126190
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upozoriti studente na okolnosti koje determiniraju razvoj češke književnosti 20. stoljeća, navesti ih da ih prepoznaju u konkretnom književnom korpusu te eventualno uoče kako književnost premašuje okvire toga determinizma.
Sadržaj
 1. Književna strujanja na prijelomu stoljeća, najvažniji pjesnički korpusi nastali u tom razdoblju.
 2. Anarhisti i boemi početka stoljeća.
 3. Predratna moderna ili predratna avangarda i pravci koje ona inaugurira.
 4. Reakcija na Prvi svjetski rat i tendencije češke međuratne književnosti.
 5. «Proleterska književnost», Umjetnički savez «Devětsil» i avangardna strujanja
 6. Poetizam: razvoj i žanrovi.
 7. Nadrealizam i socijalistički realizam.
 8. Veliki međuratni autorski opusi, test.
 9. Rat i poratno doba do 1948.
 10. Žanrovi 50-ih, njihovo prevladavanje i početak doba «otapanja».
 11. Zlatne šezdesete: umjetničke i ideološke tendencije.
 12. Trojna egzistencija književnosti u 70-im i 80-im: emigracija, disidentstvo, oficijelna književnost.
 13. Veliki autorski opusi druge polovice 20. stoljeća.
 14. Ispunjavanje «bijelih mjesta» u češkoj književnosti kao tendencija 90-ih godina.
 15. Proza na prijelazu u 21. stoljeće kao reprezentativni nacionalni korpus, test.

Ishodi učenja
 1. Izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti.
 2. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoterijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnoga djela.
 3. Primijeniti naučeni književnokriticki aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela.
 4. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture.
Metode podučavanja
Predavanja
Seminari
Studentsko izlaganje referata
Razgovor i diskusija o referatu
Pisanje seminarskih radova
Metode ocjenjivanja
Izlaganje referata, seminarski rad
Pismene provjere znanja - testovi tijekom semestra
Usmeni ispit nakon apsolviranja kolokvija

Obavezna literatura
 1. Dějiny české literatury 4 (1995), ur. Z. Pešat i E. Strohsová, Praha.
 2. Dějiny české literatury 4 (1995), ur. Z. Pešat i E. Strohsová, Praha.
 3. Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl (1992), ur. Jiřina Táborská i Milan Zeman, Praha.
 4. Český Parnas. Vrcholy literatury 1970 – 1990 (1993), ur. Jiří Holý, Praha.
 5. Kožmín, Zdenĕk (1998): Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno.
 6. Lehar, J. i sur. (1998): Česká literatura od počátků k dnešku, Praha.
Dopunska literatura
 1. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 1 (A-G) (1985), 2/I (H-J), 2/II (K-L) (1993), 3/I (M-O), 3/II (P-Ř) (2000), 4/I (S-T), 4/II (U-Ž) (2008), Praha.
 2. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ur. P. Janoušek, Praha.
 3. Slovník české prózy 1945-1994 (1994), ur. B. Doukopil i M. Zelinský, Ostrava.
 4. Slovník literárních směrů a skupin (1983), ur. Štěpán Vlašín, Praha.
 5. Zlatna knjiga češkoga pjesništva (2003), sastavio Dušan Karpatský, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar