Naziv
Povijest filozofije III
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148129
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj na ovom kolegiju je upoznati studente s pojmom povijesti filozofije, prikazati unutarnju povijesnu raščlanjenost filozofije i sveze u njenoj povijesnoj mijeni iz starovjekovne u novovjekovnu. U sadržaju kolegija posebno se izdvajaju Descartesova, Spinozina i Leibnizova filozofija.
Sadržaj
 1. Descartes i skolastička filozfija
 2. Descartesovo mehanicističko zasnivanje filozofije prirode
 3. Kartezijanska skepsa
 4. Descartesov nauk o odnosu supstancije i modusa
 5. O odnosu volje i razuma u Descartesa
 6. Spinozino shvaćanje filozofije
 7. Spinozino poimanje atributa i modusa
 8. Spinozini dokazi o nužnoj egzistenciji boga
 9. Spinoza o čovjeku
 10. Spinoza o slobodi
 11. Leibnizovo poimanje prirode
 12. Leibnizova monadologija
 13. O božjoj volji (razlike i sličnosti između Spinoze i Leibniza)
 14. O školskom poimanju tzv. filozofije racionalizma
 15. Novovjekovna filozofija i misaoni eksperimenti

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati Descartesovo poimanje supstancije
 2. Analizirati i komentirati Descartesove Meditacije
 3. Prikazati i objasniti kartezijansko poimanje odnosa duše i tijela
 4. Prikazati i objasniti osnovne značajke Spinozine Etike
 5. Definirati Spinozin pojam slobode
 6. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju supstancije između Descartesa, Leibniza i Spinoze
 7. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju prirode i tijela između Descartesa, Leibniza i Spinoze
 8. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju volje između Descartesa, Leibniza i Spinoze
 9. Objasniti povijesno-filozofijski kontekst nastajanja Leibnizove metafizike
 10. Analizirati i komentirati Lebnizovu Monadologiju
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnog semestra

Obavezna literatura
 1. Descartes, R., Metafizičke meditacije, Zagreb, 1993.
 2. Spinoza, B. de, Etika, Zagreb, 2000.
 3. Leibniz, G. W., Monadologija, u: Barbarić, D., Živo ogledalo beskonačnog, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura
 1. Daniel Garber, Michael Ayers (ur.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, Volume I, Cambridge University Press, 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar