Naziv
Povijest filozofije IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148132
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj na ovom kolergiju je upoznati studente s pojmom povijesti filozofije, prikazati unutarnju povijesnu raščlanjenost filozofije i sveze u njenoj povijesnoj mijeni iz starovjekovne u novovjekovnu. U sadržaju kolegija posebno se izdvajaju Lockeova, Humeova i Berkeleyeva filozofija.
Sadržaj
 1. Historijski pregled razvoja filozofije britanskog empirizma
 2. Novovjekovni prijepori između racionalizma i empirizma
 3. Lockeovo učenje o percepciji i podrijetlu spoznaje
 4. Prvotna i drugotna tjelesna svojstva
 5. Lockeovo učenje o jastvu
 6. Lockeovi argumenti protiv mogućnosti imanja urođenih ideja
 7. Locke i Liebniz
 8. Berkeley i Platon
 9. Berkeleyevo učenje o idejama
 10. Berkeleyevo shvaćanje tvari
 11. Berkeleyevo shvaćanje dobra i zla
 12. Huemeovo učenje o jastvu
 13. Humeov skepticizam
 14. Hume o prirodi osjeta u kontekstu skepticizma
 15. Završna rasprava o predstavnicima britanskog empirizma

Ishodi učenja
 1. Prikazati i objasniti na koji način Locke razlaže mogućnosti imanja urođenih ideja
 2. Prikazati i objasniti Lockeovo učenje o percepciji i podrijetlu spoznaje
 3. Prikazati i objasniti prvotna i drugotna tjelesna svojstva
 4. Analizirati i komentirati Berkeleyevo učenje o idejama
 5. Analizirati i komentirati Berkeleyevo shvaćanje tvari
 6. Identificirati vezu između Lockea i Berkeleya
 7. Analizirati i komentirati Humeov skepticizam
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Locke, J., Ogled o ljudskom razumu I-II. Breza, Zagreb 2007. (izvornik: An Essay Concerning Human Understanding, Oxford University Press, Oxford 2008)
 2. Berkeley, G., Rasprava o principima ljudske spoznaje, u: Berkeley, G., Odabrane filozofske rasprave. KruZak, Zagreb 1999. (izvornik: A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, Oxford University Press, Oxford 1998)
 3. Hume, D., Istraživanje o ljudskom razumu. Naprijed, Zagreb 1988. (izvornik: An enquiry concerning human understanding, Oxford University Press, Oxford 2007)
Dopunska literatura
 1. Fogelin, R., Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley and the Principles of Human Knowledge. Routledge, London 2001.
 2. Lowe, J., Routledge Philosophy Guidebook to Locke On Human Understanding. Routledge, London 1995.
 3. Noonan, H., Routledge Philosophy Guidebook to Hume on Knowledge. Routledge, London 1999.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar